Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Parlamentarny finisz nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz [sejm.gov.pl]
Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz [sejm.gov.pl]

Na posiedzeniu przeprowadzonym 13 czerwca br. Sejm zatwierdził finalne poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zmianie zasad działania Polskiej Agencji Kosmicznej. Tym samym zakończyły się parlamentarne prace nad treścią nowej legislacji w tej sprawie – od wejścia w życie dokument dzieli już tylko jeden formalny krok, czyli zatwierdzenie przez Prezydenta RP.

Zgodnie z przyjętymi założeniami nowelizacji, nowa formuła działania Polskiej Agencji Kosmicznej pozwoli jej wcielić się w rolę eksperckiego zaplecza instytucji państwowych, związanych z polityką kosmiczną. Agencja ma stać się podmiotem o większym potencjale doradczym, zdolnym do zapewniania wsparcia specjalistyczną wiedzą. Z pomocy PAK mają też korzystać podmioty prywatne, w tym firmy i przedsiębiorstwa zainteresowane działalnością kosmiczną.

Ponadto Agencja będzie dysponowała również potencjałem finansowego dotowania różnych inicjatyw, realizowanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, stowarzyszenia, a także partnerów społecznych i gospodarczych (organizacje pracodawców, związki). Będzie ono udzielane na: prace badawczo-rozwojowe, wspieranie innowacyjności, szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach).

Wśród zadań PAK ma być również wspieranie promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej. Wsparcie takie obejmie z założenia także działalność informacyjną i promocyjną oraz realizację projektów edukacyjnych. Ponadto ustawa rozszerza zadania Agencji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa o dwie nowe dziedziny: technologie rakietowe oraz analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej.

Zmianie ulegnie organ nadzorujący. Po wejściu w życie nowych przepisów, PAK będzie podlegała ministrowi odpowiedzialnemu za kształtowanie polityki kosmicznej, czyli ministrowi przedsiębiorczości i technologii.

Dalsze przyjęte rozwiązania skutkują również zmianą szeregu założeń organizacyjnych:

 • kryteriów wyboru kandydatów na prezesa lub wiceprezesa Agencji: prezes powoływany przez ministra na pięcioletnią kadencję w drodze otwartego naboru, powołanie następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia ministrowi kandydatów, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; zakładany większy nacisk na posiadanie doświadczenia w sektorze kosmicznym – w jego naukowej, przemysłowej lub administracyjnej części; wiceprezesa powołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek prezesa Agencji;
 • kryteriów odwołania prezesa lub wiceprezesa Agencji: Minister właściwy do spraw gospodarki zarządza nabór na stanowisko Prezesa w terminie 2 tygodni od dnia odwołania poprzedniego;
 • sposobu zarządzania instytucją po odwołaniu jej prezesa: w przypadku niepowołania następcy w terminie 6 miesięcy od dnia odwołania dotychczasowego Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw gospodarki powierza kolejnemu wiceprezesowi albo innej osobie spełniającej ustawowe kryteria pełnienie obowiązków prezesa Agencji – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące;
 • kryteriów wypełniania obowiązków sprawozdawczych PAK względem organu nadzorującego: prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania i roczne sprawozdanie z działalności Agencji za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca następnego roku – do sprawozdań dołącza się opinię Rady Agencji;
 • terminów ogłaszania i przeprowadzania naboru na stanowisko prezesa Agencji: minister właściwy do spraw gospodarki zarządza nabór na stanowisko Prezesa w terminie 2 tygodni od dnia odwołania poprzedniego;
 • zasad funkcjonowania Rady Agencji: Posiedzenia Rady Agencji odbywają się co najmniej 2 razy w roku, w szczególności w celu omówienia projektów planów i sprawozdań,  Rada Agencji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków;
 • warunków zatrudnienia w Agencji na pozostałych stanowiskach: ze szczególnym uwzględnieniem wygaśnięcia obecnych relacji zatrudnienia po 3 miesiącach od dnia wejścia nowelizacji w życie (o ile umowy te nie zostaną wcześniej przedłużone).

Nie zmieni się natomiast dotychczasowe umiejscowienie siedziby głównej PAK – w dalszym ciągu będzie ulokowana w Gdańsku.

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!