Regulamin dotyczący komentarzy

Regulamin korzystania z serwisów

Regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”) przez Defence24 Sp. z o. o. w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej; „Regulamin”).

I. Postanowienia ogólne
1. Usługodawcą jest Defence24 Sp. z o. o. (dalej: „Usługodawca”, lub „D24”) z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427851, NIP: 113-285-75-83, REGON: 146224999, adres e-mail: [email protected], nr tel.: (+48 22) 22 890 02 95 (w godzinach od 9:00 do 17:00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. D24 jest wydawcą następujących serwisów: defence24.pl, defence24.com, energetyka24.com, cyberdefence24.pl, infosecurity24.pl, space24.pl, adacemy24.pl. Redakcje serwisów mieszczą się pod adresem siedziby D24 (dalej: „Serwisy”)
3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę,
z wyłączeniem usług lub zakresu usług podlegających pod odrębne regulaminy.

II. Zakres Usług
1. Usługami są w szczególności:
i. • dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający możliwość zapoznania się z treścią materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie w taki sposób, aby każdy podmiot odwiedzający Serwisy, w tym korzystający z Usług (dalej: „Usługobiorca”) miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;
ii. usługi sprzedaży produktów lub usług, w tym usługi świadczone w ramach mechanizmu informatycznego zapewniającego możliwość zawierania umów dotyczących określonych produktów lub usług:
iii. dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Usługobiorcy w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności;
iv. możliwość korzystania z archiwum Serwisów polegająca na udostępnieniu artykułów i materiałów prasowych o charakterze archiwalnym;
v. możliwość korzystania z forum dyskusyjnego (dalej: „Forum”) polegająca na dodawaniu komentarzy oraz ich wyświetlaniu;
vi. przesyłanie newsletterów;
vii. aplikacja mobilna (dalej: „Aplikacja Mobilna”).
2. Usługodawca określa rodzaje Usług wymagających zarejestrowania lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług, o których mowa
w ust. 1 powyżej
3. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń́ działających w systemie Android), jak również̇ ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń́ działających w systemie iOS).
4. Oferta świadczenia Usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym Regulaminem, informując o tym w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem zachowania praw wynikających z wniesienia opłaty na poczet świadczenia Usług.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, o których mowa w punkcie 1 powyżej.

III. Warunki techniczne
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
• urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
• najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookie;
• aktywnym kontem poczty elektronicznej.
• Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania i pełnego korzystania z Usług wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu
i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług
1. Usługodawca określa rodzaje Usług bezpłatnych i odpłatnych.
2. Zawarcie niektórych umów o świadczenie Usług bezpłatnych i odpłatnych wymaga zarejestrowania. Utworzone w procesie rejestracji: Konto oraz Login Usługobiorcy mogą być przypisane tylko do jednego Usługobiorcy, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności związanej z korzystaniem z Usług.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych, niewymagające zarejestrowania, następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty w wysokości i w sposób określony przez Usługodawcę.
5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych wymagające zarejestrowania następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie
z instrukcją. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z Konta.
6. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności zarejestrowania. Usługodawca określa rodzaje tych Usług.

V. Płatności
1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług odpłatnych po ich opłaceniu przez Usługobiorcę.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat określa Usługodawca.
3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, KRS
nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444.
4. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
5. Usługodawca udostępnia również płatności automatycznie odnawialne.
6. Dokonanie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę płatniczą. Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. Autoodnawialność płatności i związane z nią przedłużenie korzystania z Usługi
w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Usługobiorcę:
a. w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania
z Usługi objętej prenumeratą/subskrypcją;
b. przy właściwej prenumeracie/subskrypcji autoodnawialnej po zalogowaniu do panelu / konta Usługobiorcy na stronie www.defence24.pl. W przypadku nieanulowania przez Usługobiorcę prenumeraty/subskrypcji w tym terminie, Usługa zostanie zakończona w dacie określonej zgodnie ze złożonym zamówieniem. W innym przypadku Usługa będzie kontynuowana na kolejne okresy korzystania z Usługi. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany przez Usługodawcę o fakcie automatycznego przedłużenia zamówionej prenumeraty/subskrypcji Usługi przy wyborze przez Usługobiorcę płatności cyklicznych z zachowaniem wskazanych powyżej warunków.
7. W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona
w obowiązującym cenniku, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

VI. Prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i lub ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie
w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych,
a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.).
3. Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Usługobiorca może korzystać z utworów i/lub baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
6. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres
e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.

VII. Zasady zamieszczania wpisów
1. Usługobiorca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia komentarzy i wpisów w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
2. Niedopuszczalne jest publikowanie treści bezprawnych.

VIII. Odpowiedzialność
1. ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w domenach podmiotów trzecich oraz za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców,
w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone
w ramach udostępnianych materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
5. Usługobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za ujawnianie Hasła lub Loginu oraz ujawnianie danych osobowych.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności.

X. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje Usługobiorca może składać w formie wiadomości e-mail na [email protected] oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby D24.
2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. W przypadku prenumeraty publikacji periodycznych, reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego wydania takiej publikacji.
4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
a. w przypadku Usług wymagających zarejestrowania - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy;
b. w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

XI. Rozwiązanie umowy
1. W przypadku zakupu przez Usługobiorcę subskrypcji Defence24.pl, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z Usługobiorcą w terminie 14 dni od jej zawarcia.
2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Usługi.
3. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych lub płatnych wymagających zarejestrowania jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail wskazany
w części I Regulaminu, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługobiorca, bądź na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługodawca.
4. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.
5. Usunięcie Konta Usługobiorcy nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów
o świadczenie Usług.
6. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy.
7. Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać́ z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie
z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

XII. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez podanie do wiadomości zestawienia zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - przez co najmniej 14 dni.
3. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług odpłatnych najpóźniej do 7 dni od wprowadzenia zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy
w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail: [email protected]
4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych
w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji - nie stanowi zmiany Regulaminu.
5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres e-mail: [email protected]
6. Ewentualne spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym Konsumentem
a Usługodawcą, rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby D24.

Regulamin wchodzi w życie dnia 1.09.2021 r.

Regulamin ramowy konkursów Defence 24 (dalej jako „Regulamin Ramowy”)

§1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa ramowe zasady przeprowadzania wszelkich konkursów (dalejzwanych „Konkursem” lub Konkursami”) organizowanych przez Organizatora, o którym mowa w ustępie 2 poniżej, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisów internetowych z grupy medialnej Defence24 (Defence24.pl, Energetyka24.com, CyberDefence24.pl, InfoSecurity24.pl, Space24.pl), kanałów social media, w tym w szczególności Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram (dalej jako „Kanał Komunikacji” lub łącznie jako „Kanały Komunikacji”).
2. Organizatorem Konkursów jest spółka DEFENCE24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-872), ul.Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427851, NIP: 1132857583, REGON: 146224999 (dalej jako„Organizator”).
3. Konkurs może być zorganizowany pod patronatem lub przy współudziale innego podmiotu (dalej jako „Współorganizator”).
4. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkursy są organizowane i przeprowadzane za pomocą publikacji postów konkursowych
publikowanych w Kanałach Komunikacji (dalej jako „Post Konkursowy lub łącznie jako „Posty Konkursowe”).
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkretnego Konkursu będą określone w Poście Konkursowym, w tym w szczególności:
a) przedmiot/ przebieg / cel Konkursu,
b) czas trwania Konkursu,
c) termin i sposób ogłoszenia zwycięzców Konkursu (dalej jako „Zwycięzca” lub „Zwycięzcy”),
d) nagrody (w tym w szczególności liczba i rodzaj nagród, w tym za zajęcie określonych miejsc w
Konkursie), dalej jako „Nagroda” lub „Nagrody”,
e) zasady przyznawania Nagród,
f) sposób przekazania Nagród.
7. Organizator może zdecydować o określeniu szczegółowych zasad przeprowadzania konkretnego Konkursu w odrębnym dokumencie, do którego link zostanie umieszczony w Poście Konkursowym.
8. Posty Konkursowe będą zawierać link do Regulaminu Ramowego konkursów Defence24.

§2

Udział w Konkursie


1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Konkursie jako Uczestnik pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, chyba że co innego wynika z treści Posta Konkursowego.
4. Uczestnikiem w Konkursach nie mogą być:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Współorganizatora, Fundatora lub spółek
powiązanych kapitałowo z ww. podmiotami,
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osoby najbliższe wobec osób wskazanych w punkcie a) i b) powyżej (małżonek, wstępny, zstępny, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
5. Przystąpienie do udziału w danym Konkursie następuje poprzez zgłoszenie do Konkursu w sposób wskazany w Poście Konkursowym (dalej jako „Zgłoszenie”), chyba że co innego wynika z Postu Konkursowego.  W Zgłoszeniu wymagane jest podanie danych kontaktowych Uczestnika, w tym w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do doręczeń w Polsce,
telefon kontaktowy, adres e-mail. Przy konkretnym Konkursie Organizator może określić szczegółowe zasady i wymagania odnośnie Zgłoszenia do Konkursu.
6. Do zgłoszenia do Konkursu wymagane jest:
a) oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu Ramowego,
b) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych w celach wskazanych w Regulaminie Ramowym.
7. Przystępując do udziału w danym Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie Ramowym oraz Poście Konkursowym.
8. Uczestnik dokonując Zgłoszenia jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska, miejscowości zamieszkania, na Kanałach Komunikacji, w tym w szczególności w celu ogłoszenia Zwycięzców poprzez ich publikacje na Kanałach Publikacji.
9. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.

§3


Zasady rozstrzygnięcia Konkursu


1. Zwycięzcą lub Zwycięzcami Konkursów zostają osoby wskazane przez Organizatora, w oparciu o kryteria lub zasady określone szczegółowo w Poście Konkursowym dotyczącym danego Konkursu.
2. Zwycięzcą może zostać tylko Uczestnik Konkursu, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia, w tym złożył wymagane oświadczenia oraz udzielił niezbędnych zgód.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną indywidualnie powiadomieni o zwycięstwie i otrzymanej Nagrodzie za pośrednictwem dowolnie wybranego środka komunikacji, na podstawie danych kontaktowych wskazanych w Zgłoszeniu, chyba że co innego wynika z Postu Konkursowego. W szczególności Organizator może zastrzec, że ogłoszenie Zwycięzcy lub Zwycięzców Konkursu nastąpi poprzez
opublikowanie imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na Kanałach Komunikacji, na których zamieszczony był Post Konkursowy w terminie wskazanym w Poście Konkursowym.

§4

Nagrody


1. Liczba oraz rodzaj Nagród w danym Konkursie będą określne w Poście Konkursowym.
2. W przypadku gdy fundatorem nagród w Konkursie będzie podmiot inny niż Organizator (dalej jako „Fundator”), informacja ta może zostać wskazana w Poście Konkursowym.
3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przestrzeganie przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.
4. Zwycięzca nie ma możliwości zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
5. Nagrody przekazywane są przez Organizatora poprzez ich wysłanie do Zwycięzców przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową lub za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres podany w Zgłoszeniu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia poinformowania Zwycięzcy o wygranej lub ogłoszenia Zwycięzców danego Konkursu w Kanałach Komunikacji, na adres wskazany w Zgłoszeniu. Nagrody mogą zostać wysłane do Zwycięzcy wyłącznie na terenie Polski. O sposobie przekazania Nagrody, w tym sposobie wysłania Nagrody decyduje Organizator.
6. W przypadku, gdy Nagroda wysłana Zwycięzcy wróci do nadawcy - Organizatora, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. W tym okresie możliwy jest odbiór osobisty Nagrody w siedzibie Organizatora lub kontakt z Organizatorem w celu ponownego przesłania Nagrody Zwycięzcy. Ponowne wysłanie Nagrody Zwycięzcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje na koszt Zwycięzcy.
7. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody wg. zasad określonych w ustępie 6 powyżej, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§5

Odpowiedzialność


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za opóźnienie realizacji lub nienależyte przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu problemów technicznych Kanałów Komunikacji, problemów z dostępem do sieci internetowej, siły wyższej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność uczestnictwa w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności problemów technicznych po stronie Uczestnika, w tym za niemożność dokonania przez Uczestników zgłoszenia do Konkursu lub terminowego wykonania zadania stanowiącego przedmiot Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych kontaktowych w Zgłoszeniu.

§6


Własność i prawa autorskie


1. W przypadku, gdy wraz ze Zgłoszeniem do Konkursu będzie wymagane przesłanie wraz ze Zgłoszeniem utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „Utwór”) Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do przesłanego Utworu na Organizatora, chyba że Organizator postanowi inaczej. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez podpisanie przez Uczestnika Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych stanowiącej załącznik do Postu Konkursowego dotyczącego konkretnego Konkursu.
2. W przypadku przesłania wraz ze Zgłoszeniem Utworu, Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udzielenie nieodpłatnej licencji do Utworu, chyba że Organizator postanowi inaczej. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez podpisanie przez Uczestnika Umowy licencyjnej stanowiącej załącznik do Postu Konkursowego dotyczącego konkretnego Konkursu.
3. W sytuacji określonej w ustępie 1 powyżej, z chwilą doręczenia Organizatorowi Utworu następuje przeniesienie własności Utworów (w tym egzemplarzy, nośników, na których umieszczony jest Utwór) na Organizatora.
4. Uczestnik poprzez przesłanie Utworu Organizatorowi oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego zgłoszenia, a zgłoszenie nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
6. Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich do Utworu.

§7


Postępowanie reklamacyjne


1. Uczestnik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
2. Uczestnik może złożyć reklamacje w formie wiadomości e-mail [email protected] lub pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby Organizatora.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz opis (powód) reklamacji wraz z
uzasadnieniem.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 8


Ochrona danych osobowych


1. W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie ma Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.defence24.pl (dalej jako Polityka Prywatności”) z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Ramowego.
2. Administratorami danych jest Organizator zgodnie z treścią Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
3. Inspektor ochrony danych wyznaczony jest dla całej Grupy Defence24. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, na następujący adres kontaktowy:
Adres korespondencyjny:
Defence24 – IODO,
ul. Foksal 18, 00 – 372 Warszawa
E-mail [email protected]
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania Zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody Zwycięzcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
b) marketingowym, analitycznym, archiwizacji, oraz statystycznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO),
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d) wypełnienia obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Zwycięzców Konkursów ((na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) RODO).
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych realizacją Konkursu oraz do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w odniesieniu do przetwarzania danych w celu określonym w ustępie 5 pkt. c) powyżej.
7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa z faktem przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora:
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności Uczestnik Konkursu nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres, w którym możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Dane Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

§9


Postanowienia końcowe


1. Regulamin Ramowy dostępny jest na stronach internetowych z grupy medialnej Defence24 (Defence24.pl, Energetyka24.com, CyberDefence24.pl, InfoSecurity24.pl, Space24.pl).
2. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu Ramowego publikując zmieniony Regulamin Ramowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie Ramowym lub Poście Konkursowym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.