Reklama

Polska

Poprawki PO do projektu nowelizacji ustawy o PAK nie zdobyły poparcia komisji sejmowych

Posłanka PO Agnieszka Pomaska na połączonym posiedzeniu sejmowych Komisji Obrony Narodowej i Gospodarki i Rozwoju. Fot. Sejm RP/iTV Sejm/sejm.gov.pl
Posłanka PO Agnieszka Pomaska na połączonym posiedzeniu sejmowych Komisji Obrony Narodowej i Gospodarki i Rozwoju. Fot. Sejm RP/iTV Sejm/sejm.gov.pl

W czwartek 16 maja br. sejmowe komisje Obrony Narodowej oraz Gospodarki i Rozwoju debatowały nad wnioskiem i poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Jak można przeczytać w druku sejmowym nr 3452-A: „Sejm na 81. posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3452 do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.”

W drugim czytaniu zgłoszono ogółem jeden wniosek i siedem poprawek. Wszystkie pochodziły od Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej (KP PO-KO). Podczas wspólnych obrad połączonych komisji, które rozpoczęły się 16 maja o 10:00, poprawki prezentowała i uzasadniała posłanka PO, Agnieszka Pomaska.

Zgłoszony przez KP PO-KO wniosek zakładał odrzucenie w całości projektu ustawy. Takie stanowisko poseł Pomaska uzasadniała twierdząc, że zmiana ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej niekoniecznie przyczyni się do uzdrowienia sytuacji w agencji, gdzie zdaniem Pomaskiej panuje bałagan. Przykładem tego mają być wielokrotne zmiany na stanowisku prezesa PAK bądź osoby pełniącej obowiązki prezesa PAK.

W głosowaniu połączone komisje zdecydowały się zarekomendować odrzucenie wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Spośród siedmiu zgłaszanych przez PO poprawek do projektu nowelizacji ustawy o PAK, trzy zostały wycofane. Wszystkie trzy związane były (bezpośrednio lub pośrednio) z postulowaną w projekcie ustawy zmianą podporządkowania Polskiej Agencji Kosmicznej – spod nadzoru Prezesa Rady Ministrów pod nadzór ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie jest to minister przedsiębiorczości i technologii). Wzbudziły one wątpliwości natury formalnej. Zastrzeżenia co do właściwego przygotowania trzech rzeczonych poprawek, w kontekście spójności całego projektu proponowanej ustawy, zgłaszało sejmowe biuro legislacyjne.

W ramach kolejnej poprawki PO proponowała skreślenie art. 1 pkt 3 projektu ustawy. Ten zapis pozwala na udzielanie przez PAK wsparcia – na przykład na szkolenia, doradztwo, czy prace badawczo-rozwojowe – m.in. przedsiębiorcom czy też osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Pomaska argumentowała, że wprowadzenie tego przepisu rodzi wątpliwości w zakresie potencjalnego braku kontroli nad środkami kierowanymi na taką pomoc ze strony PAK. Komisje zarekomendowały odrzucenie poprawki.

W dalszej kolejności Pomaska postulowała skreślenie w projekcie ustawy art. 1 pkt 6 lit. a). Jak bowiem twierdziła posłanka, przyjęcie tego zapisu oznaczać będzie znaczne obniżenie wymagań merytorycznych wobec osoby, jaka może zajmować stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Komisje zarekomendowały odrzucenie poprawki.

Kolejna poprawka PO dotyczyła trybu powoływania wiceprezesów PAK. Platforma Obywatelska domagała się większego wpływu prezesa PAK na wybór wiceprezesów agencji. Komisje zarekomendowały odrzucenie poprawki.

Ostatnia wreszcie poprawka dotyczyła skreślenia art. 4 projektu ustawy. Jego pierwszy ustęp stanowi: „Stosunki pracy z osobami zatrudnionymi w Agencji w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy w terminie miesiąca od dnia ich zaproponowania.” Agnieszka Pomaska określiła art. 4 projektu nowelizacji ustawy jako narzędzie dla rządu do dokonania czystki i wymiany kadr w Polskiej Agencji Kosmicznej. Także i w tym przypadku komisje zarekomendowały odrzucenie poprawki.

Przedstawiciel rządu na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych opowiedział się przeciwko przyjęciu wszystkich postulowanych przez PO poprawek.

W dalszym ciągu procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy sprawozdawcą pozostał poseł Prawa i Sprawiedliwości, Tadeusz Dziuba.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!