Reklama

Polska

Szeroki odzew na badanie ankietowe PAK odnośnie wykorzystania zobrazowań satelitarnych w pracy administracji

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Polska Agencja Kosmiczna jako jeden z priorytetów postawiła przed sobą wsparcie  wykorzystania usług satelitarnych do optymalizacji procesów w administracji publicznej. Główną usługą, która jest swoistym kołem zamachowym rynku satelitarnego, jest dostarczanie zobrazowań pozyskiwanych dzięki wykorzystaniu satelitów obserwacyjnych Ziemi. Punktem wyjściowym w pracach PAK było określenie, w jakich obszarach w państwie polskim są wykorzystywane dane satelitarne. Dlatego w ramach szeroko zakrojonego projektu wsparcia jednostek publicznych Polska Agencja Kosmiczna wykonała pierwszy krok – przeprowadziła badanie ankietowe, którego celem było zebranie informacji na temat kompetencji i potrzeb jednostek administracji publicznej związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych w pracy urzędów. 72% urzędników, którzy wypełnili ankietę, zgłosiło zainteresowanie udziałem w planowanych przez agencję specjalistycznych szkoleniach dotyczących zastosowania zobrazowań satelitarnych do realizacji swoich zadań.

Badanie ankietowe rozpoczęło się 11 czerwca 2018 r., a zaproszenie do udziału w nim zostało przekazane do ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego - urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i miast.

Do dnia 17 lipca 2018 r. ankietę wypełniło 593 respondentów, z których 81% realizuje działania o zasięgu obejmującym gminę, miasto, powiat województwo lub region.

Jeśli chodzi o formy organizacyjne reprezentowane przez respondentów ankiety, 36% odpowiedzi pochodzi od pracowników jednostek administracji publicznej samorządowej, 26% - od jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, a 28% - od państwowych jednostek organizacyjnych. Taka struktura grupy respondentów zapewnia pełny przegląd potrzeb z poszczególnych szczebli administracji.

Jesteśmy zadowoleni z frekwencji badania ankietowego - uzyskaliśmy obszerny i różnorodny materiał, którego analiza pozwoli na właściwe zdiagnozowanie potrzeb administracji w zakresie wykorzystania danych satelitarnych w jej codziennej pracy. W ramach projektu Sat4Envi, którego jesteśmy partnerem, rozwijana jest infrastruktura do udostępniania satelitarnych zobrazowań Ziemi i wykorzystujących je produktów, w Polsce powstaje też na zlecenie ESA jedna z 4 platform służących do tworzenia na bazie danych satelitarnych zaawansowanych usług i narzędzi. Pierwszym i najważniejszym odbiorcą tych danych i takich usług będzie administracja publiczna, dlatego PAK przygotowuje się do opracowania efektywnego programu szkoleniowego dla urzędników. Rozwój ich kompetencji oraz upowszechnienie wykorzystania w urzędach danych satelitarnych i bazujących na nich narzędzi przyczyni się do usprawnienia pracy administracji, ale może też być czynnikiem stymulującym rozwój rynku komercyjnych aplikacji i rozwiązań wykorzystujących zobrazowania satelitarne. Należy podkreślić, że jesteśmy obecnie w trakcie trzeciej komercyjnej rewolucji kosmicznej. Po telekomunikacji satelitarnej i nawigacji, przyszedł czas na powszechny dostęp do zobrazowań satelitarnych, które rewolucjonizują świat.

dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Informacje przekazane w ankietach zostaną wykorzystane do przygotowania opracowania pt. „Diagnoza potrzeb szkoleniowych”, które na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej wykonuje firma Blue Dot Solutions. Opracowanie określi m.in. optymalny z punktu widzenia potrzeb administracji zakres tematyczny oraz formy, metody i narzędzia, które należy uwzględnić podczas planowanych szkoleń dla urzędników. Wyniki analizy ankiet i „Diagnoza potrzeb szkoleniowych” zostaną też wykorzystane w trakcie przygotowywania materiałów i treści szkoleniowych.

Szkolenia dla administracji z zastosowania danych satelitarnych w pracy urzędów powinny się rozpocząć pod koniec 2019 r. W pierwszej kolejności zostaną na nie zaproszeni urzędnicy, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez PAK.

Projekt SAT4ENVI

Projekt „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH i Polską Agencją Kosmiczną. Polega na stworzeniu na bazie istniejących zasobów IMGW infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych z satelitów meteorologicznych i monitorujących środowisko oraz powstałych na ich bazie produktów satelitarnych.

Polska Agencja Kosmiczna w ramach projektu Sat4Envi jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji urzędników związanych z narzędziami służącymi doborowi i wykorzystaniu danych satelitarnych w ich codziennej pracy oraz budowanie świadomości korzyści płynących z zastosowania tych danych w procesach decyzyjnych.

Zaangażowanie Polskiej Agencji Kosmicznej w projekt Sat4Envi wpisuje się w ustawowe zadania agencji, w szczególności te dotyczące prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Działania realizowane przez PAK w ramach tego projektu, w tym przeprowadzenie badania ankietowego, przygotowanie materiału dydaktycznego i organizacja szkoleń dla administracji, wpisują się w opracowywany przez agencję Priorytetowy Krajowy Program Kosmiczny, który zostanie zaprezentowany jesienią tego roku.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama