Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Wielka Brytania jako "naukowo-techniczne supermocarstwo". Rząd przyjął strategię kosmiczną [RAPORT]

Fot. UK Space Agency [space.blog.gov.uk]
Fot. UK Space Agency [space.blog.gov.uk]

Wraz z końcem września br. brytyjski rząd opublikował długo oczekiwaną Narodową Strategię Kosmiczną. Kilkudziesięciostronicowy dokument nazywany jest pierwszym tak kompleksowym zbiorem założeń wykorzystania potencjału kosmicznego Wielkiej Brytanii w dziedzinach obronności, nauki i technologii oraz relacji międzynarodowych (uwzględniając zdolności militarne i cywilne). W dokumencie wskazano także kierunki spodziewanej legislacji i rozwoju przemysłowo-technicznologicznego - z deklarowanym założeniem zapewnienia Wielkiej Brytanii statusu „naukowo-technicznego supermocarstwa”.

Cztery filary, dziesięć strategicznych wątków

Pierwsza jak dotąd Narodowa Strategia Kosmiczna Zjednoczonego Królestwa ma skupiać zaangażowanie rządu Wielkiej Brytanii w szerokim zakresie dziedzin - nauki i technologii, obronności, prawodawstwa i polityki zagranicznej. Jak zadeklarowano w oficjalnym ministerialnym komunikacie, celem jest realizacja "odważnej wizji narodowej: zbudowania jednej z najbardziej innowacyjnych i atrakcyjnych gospodarek kosmicznych na świecie".

Dokument określa na wstępie pięć uogólnionych celów Wielkiej Brytanii w przestrzeni kosmicznej. Zakłada się w nim kolejno: umożliwienie bujnego rozwoju gospodarki kosmicznej; promowanie wartości „otwartego i stabilnego ładu międzynarodowego” w kosmosie; ustanowienie przewodniej roli Zjednoczonego Królestwa w aspekcie badań i innowacji oraz inspirowanie narodu do działania w sektorze kosmicznym; obronę interesów narodowych i realizację celów państwa w kosmosie; zaangażowanie sfery kosmicznej w służbę społeczeństwu i środowisku globalnemu.

Strategia wskazuje w tym obszarze cztery "kluczowe filary", które mają wspierać realizację zarysowanych brytyjskich ambicji związanych z działalnością kosmiczną:

 • nadawanie impulsów wzrostowych w sektorze kosmicznym,
 • współpraca międzynarodowa,
 • umożliwienie Wielkiej Brytanii osiągnięcia statusu supermocarstwa naukowego i technologicznego,
 • rozwinięcie trwałych zdolności i usług kosmicznych.

Budowanie wspomnianych filarów ma przebiegać w oparciu o bardziej szczegółowy, dziesięciopunktowy plan określający podstawowe brytyjskie obszary zainteresowania na nadchodzące lata. Podkreśla się przy tym, że przyjęta Narodowa Strategia Kosmiczna ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do realizacji zarówno ambicji cywilnych, jak i obronnych Wielkiej Brytanii. Niemniej, według najnowszych komentarzy, prace nad finalnym dokumentem strategicznym zaczęły w pewnym momencie przebiegać dwutorowo i obecnie wskazuje się, że brytyjskie ministerstwo obrony opublikuje w wyniku tych prac swoją odrębną, militarną strategię kosmiczną. Moment jej ogłoszenia miałby nastąpić jeszcze w październiku br.

image
Fot. UK Ministry of Defence [gov.uk]

Wiadomo już natomiast co do ogółu, jakie środki miałyby zostać przeznaczone na rozwój zasobów kosmicznych bezpośrednio w wymiarze militarnym. Brytyjskie ministerstwo obrony zamierza tutaj zainwestować w ciągu trwającej dekady blisko 5 mld GBP (6,9 mld USD) na rzecz zwiększenia możliwości komunikacji satelitarnej (program Skynet 6) i kolejne 1,4 mld GBP (1,9 mld USD) w rozwój nowych technologii na rzecz poprawy poziomu świadomość sytuacyjnej, zwiadu oraz obserwacji, dowodzenia i kontroli w domenie kosmicznej.

10 punktów planu ujętego w przyjętej Narodowej Strategii Kosmicznej Wielkiej Brytanii:

 1. Uzyskanie wiodącej roli w obsłudze wynoszenia lekkich systemów satelitarnych w Europie - Wielka Brytania planuje w 2022 roku przeprowadzić pierwszy start orbitalny z własnego terytorium, korzystając z nowego kosmodromu do wynoszenia miniaturowych ładunków satelitarnych; do roku 2030 natomiast Zjednoczone Królestwo chce objąć już rolę lidera w prowadzeniu lotów lekkich  systemów nośnych z Europy (z wykorzystaniem kilku spodziewanych portów kosmicznych - w Anglii, Walii i Szkocji);
 2. Spożytkowanie technologii kosmicznych do walki ze zmianami klimatu - brytyjski plan zakłada wsparcie wysiłków zmierzających do neutralności klimatycznej (jej uzyskanie ma nastąpić do 2050 roku) poszerzonymi odpowiednio zdolnościami obserwacji Ziemi i satelitarnego badania postępu zjawisk w atmosferze;
 3. Wspieranie rozwoju innowacji w sektorze kosmicznym (w relacji do obowiązującej narodowej strategii innowacyjności) - zwiększony nacisk na technologie robotyczne, autonomiczne i wykorzystanie nowych technologii materiałowo-wytwórczych;
 4. Poszerzenie horyzontu badań i eksploracji kosmicznej - zwraca się tutaj uwagę zarówno na samodzielne, jak i prowadzone we współpracy wiodące projekty i misje kosmiczne nastawione na przecieranie szlaków w poznawaniu tajemnic kosmosu;
 5. Rozwinięcie kombinatów technologii kosmicznych (klastrów) na najwyższym światowym poziomie - założenie dotyczy wspierania inicjatyw lokalnego łączenia i współdziałania podmiotów biegłych w działalności komercyjnej i przemysłowej na gruncie techniki kosmicznej;
 6. Przyczynianie się do powodzenia globalnych wysiłków na rzecz zachowania walorów przestrzeni kosmicznej (dostępność i swoboda prowadzenia działalności w kosmosie) - Wielka Brytania chce przewodzić tego rodzaju światowym inicjatywom o charakterze normotwórczym (m.in. na forum ONZ);
 7. Rozwój usług publicznych na bazie technologii kosmicznych - zakładane jest zwiększenie zakresu zastosowań techniki kosmicznej w obszarze zadań publicznych i pracy służb (m.in. na rzecz poprawy dostępności świadczeń, zmniejszenia ich kosztów oraz ogólnego wymiaru opodatkowania);
 8. Uzupełnienie katalogu narzędzi aktywności obronnej w kosmosie - rząd Wielkiej Brytanii zapowiada tutaj utworzenie nowej struktury operacyjnej: Narodowego Centrum Operacji Kosmicznych (National Space Operations Centre), działającego wespół z aktywnym już UK Space Command oraz łączącym potencjał militarny i cywilny w działaniu na rzecz bezpieczeństwa państwa w domenie kosmicznej; NSOC ma zapewnić monitorowanie, ochronę i zabezpieczenie interesów brytyjskich w kosmosie; szczegóły mają być szerzej opisane w osobnej strategii militarnej - zakładającej dodatkowo utworzenie niezależnego brytyjskiego systemu Space Domain Awareness (świadomości sytuacyjnej w domenie kosmicznej);
 9. Podnoszenie kwalifikacji i inspirowanie zasobów ludzkich do podejmowania kariery w sektorze kosmicznym - zapowiadane jest zwiększenie dostępu do miejsc pracy i ścieżek nabywania kompetencji w zakresie inżynierii kosmicznej i obsługi systemów kosmicznych;
 10. Wykorzystanie technologii kosmicznych w modernizacji i przeobrażeniu transportu - w ten zakres wchodzić mają m.in. nowe zastosowania zdolności pozycjonowania i nawigacji satelitarnej (wspierającej m.in autonomiczny transport publiczny oraz korzystanie ze współdzielonych środków komunikacji).

W skrócie, brytyjska Narodowa Strategia Kosmiczna zakłada łączenie cywilnych i obronnych działań rządu Zjednoczonego Królestwa w przestrzeni kosmicznej, chcąc zapewnić "zintegrowane podejście do zwalczania wrogiej aktywności i pojawiających się zagrożeń międzynarodowych, takich jak cyberataki i pociski antysatelitarne, przy jednoczesnej ochronie interesów Wielkiej Brytanii w kraju i za granicą". Dokument opisuje również ogólne założenia, zgodnie z którymi rząd zamierza stymulować i wykorzystywać mocne strony Wielkiej Brytanii w kosmosie, w tym produkcję satelitów i zdolności komunikacji satelitarnej, przy jednoczesnej współpracy z brytyjskimi firmami zajmującymi się najnowszymi osiągnięciami z zakresu technologii kosmicznych. W bardziej ogólnym wymiarze, strategia przedstawia także koncepcję, dzięki realizacji której Wielka Brytania miałaby objąć i utrzymać pozycję globalnego lidera w rynkowych obszarach wysokiego wzrostu - jak satelitarne usługi szerokopasmowe (w oparciu o niedawną inwestycję rządu w spółkę OneWeb), serwisowanie orbitalne oraz usuwanie śmieci kosmicznych.

Punkt wyjścia i pytania o kompleksowość brytyjskiej strategii

Z perspektywy danych zastanych, w treści bieżącej strategii kosmicznej zwrócono uwagę, że brytyjski sektor kosmiczny wygenerował w 2019 r. blisko 16,4 miliarda GBP (21 mld USD) - na tle globalnego rynku kosmicznego o oszacowanej ówczesnej wartości 270 mld GBP. To dało Wielkiej Brytanii udział na poziomie 6 procent w tej całkowitej skali. Warto tutaj przypomnieć, że dotychczasowym nadrzędnym założeniem rządowym było zapewnienie własnemu sektorowi kosmicznemu udziału na poziomie 10 proc. wartości całego światowego rynku technologii kosmicznych (do 2030 roku).

„W sercu tej strategii uznajemy i wyraźnie stwierdzamy, że postrzegamy to jako część globalnego wyścigu o nową gospodarkę kosmiczną, a Wielka Brytania ma bardzo mocne atuty, aby zaistnieć w tej rozgrywce” – skomentował George Freeman, minister nauki w brytyjskim rządzie, podczas prezentacji założeń ogłoszonej strategii na konferencji branżowej 27 września br. Podkreślił przy tym znaczenie współpracy zagranicznej - w tym z Europą, pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zaakcentował tutaj znaczenie działania w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także „wielu innych programów” łączących nadal Wielką Brytanię we współpracy z Europą. „Pełny potencjał tego wspaniałego sektora osiągniemy tylko dzięki współpracy międzynarodowej, która zaczyna się tutaj, w Europie” - stwierdził.

image
Ilustracja: UK Ministry of Defence [gov.uk]

Co jest tutaj szczególnie podkreślane przez komentatorów (wątek podnoszony w mediach branżowych - przykładowo, w doniesieniach serwisu Space News), Zjednoczone Królestwo ma w dalszym ciągu do uzgodnienia kwestię zaangażowania w europejskim programie obserwacji Ziemi - Copernicus. To obszar, który łączy zaangażowanie ESA oraz Unii Europejskiej (zwłaszcza tej drugiej, jako organizacji dysponującej zasobami i zarządzającej korzystaniem z usług systemu). Do tej pory rząd Wielkiej Brytanii i Komisja Europejska nie opracowały jeszcze szczegółowej umowy regulującej ten udział.

Osobno podkreśla się, że strategia nie zawiera wyliczeń dotyczących ram finansowych i kosztorysu realizacji zakładanych przez rząd brytyjskich celów. Niemniej, minister Freeman zadeklarował, że jeszcze w październiku powinien ukazać się ogólnorządowy przegląd wydatków w tej materii.

Kolejną rozpatrywaną niedogodnością na poziomie realizacji strategii (sygnalizowaną zresztą przez komentatorów podczas dyskusji panelowej na konferencji z 27 września) jest niski stopień szczegółowości zaproponowanych kryteriów realizacji. Strategia nie określa bowiem zazwyczaj konkretnych wskaźników ani progowych wartości oceny stopnia wypełnienia celów - tyczy się to zwłaszcza takich kwestii, jak próg uznania Wielkiej Brytanii za "wiodącego dostawcę usług" związanych z wystrzeliwaniem lekkich satelitów.

image
Ilustracja: GOV.UK

I finalnie - w trakcie wspomnianej konferencji, na której ogłoszono przyjęcie Narodowej Strategii Kosmicznej Zjednoczonego Królestwa, wywiązała się dyskusja, podczas której zauważono, że ​​w dokumencie nie ujęto też wcześniej eksponowanego sumarycznego wskaźnika, który był dotąd często artykułowany przez brytyjski rząd. Chodzi o wcześniej wspomniany cel nadrzędny, za jaki uważano do niedawna uzyskanie do 2030 roku 10 proc. udziału brytyjskiej gospodarki w całkowitej wartości globalnego rynku kosmicznego.

Wątpliwości w tej kwestii rozwiała Rebecca Evernden, dyrektor ds. przestrzeni kosmicznej w brytyjskim Departamencie Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej. „Doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy bardziej kompleksowego sposobu mierzenia wzrostu w różnych częściach brytyjskiego sektora kosmicznego [...] niż jeden główny cel wzrostowy, który jest w pewnym stopniu uzależniony od kursów walutowych i innych czynników mogących wypaczyć ogólny obraz” - wskazała przedstawicielka brytyjskiego rządu. Zapowiedziała przy tym, że ​​organy centralne pracują nad serią konkretnych zapisów i wskaźników, które pozwolą ocenić postęp realizacji celów ujętych w bieżącym dokumencie. Nie wskazano jednak, kiedy takie parametry będą mogły zostać zaprezentowane.

W ogólnym rozrachunku brytyjskie analizy rządowe sugerują, że postęp sektora kosmicznego Zjednoczonego Królestwa w kierunku pierwotnego celu 10 proc. wartości rynku globalnego coraz bardziej się oddala. Z przedstawianych dotąd wyliczeń wynika, że globalna gospodarka kosmiczna będzie rosła w tempie 5,6 proc. do 2030 r., podczas gdy brytyjski sektor uzyskiwał w ostatnich latach roczne tempo wzrostu na poziomie 4,7 proc. Komentatorzy i przedstawiciele przemysłu obecni na konferencji z 27 września obawiają się, że ten trend może się pogłębić.

Źródło: Department for Business, Energy & Industrial Strategy/Ministry of Defence/UK Space Agency (gov.uk), SpaceNews.com, DefenseNews.com


image
Reklama

 

Reklama

Komentarze (10)

 1. Anonim

  Jak mogą być naukowym mocarstem jak oni nawet samca od samicy nie odróżniają? Brytyjczycy prędzej wyginą

 2. kowalsky

  Zdaje się że mieliśmy podobne plany ale pieniądze się rozeszły w tajemniczy sposób.

 3. ggg

  Brytyjskie marzenia odzyskania chwały przynajmniej w technologiach kosmicznych (znowu chcą, by "słońce nie zachodziło nad imperium"?) przypominają mi ambitne plany UE, która już kilka lat temu miała dogonić a następnie przegonić wiodące supermocarstwa (USA i Chiny) w "innowacyjności". Szczególnie walka o pokój (przepraszam, klimat) przekonuje mnie, że to kolejny dokument potrzebny wyłącznie politykom. Na tym tle polskie programy kosmiczne wypadają chyba lepiej - przynajmniej założenia mamy bardziej realistyczne :)

  1. Areczek

   I ilościowo i jakościowo dokumenty UK są znacznie lepsze od Polskich. Warto pochylić się porównawcza na tym co robi Polska a co robię UK i świat. W odróżnieniu od świata nasze decyzję są podejmowane bez analiz a ich tak. Za ta strategia leży sterta dokumentów analitycznych a to z kolei oznacza ze warto czytać ze rozumieniem. Wielka Brytania maila bardzo silna pozycje w europejskim sektorze kosmicznym i wydaje się ze po wyjściu jednym z obszarów na który postawią będzie kosmos. Mając na uwadz ruch bliskie więzi z USA to nie mówimy tu o konkurencji UE z UK. Ale raczej konkurencja USA+UK vs. Chiny+Rosja. Niestety w takim wypadku dystans UE a zwłaszcza Polski to kosmosu maleje. Aha proszę sobie sprawdzić ale z tego co pamietam UK ma najwiecej zarejestrowanych satelitów w Europie … a my sobie z nich kpimy?

  2. Agent Orange

   UK mają dobrze działającego Airbusa, oraz firmy zależne jak Surrey Satellite Technology które dostarczają produkty i technologie. Do tego silne uniwersytety UCL, Imperial College London czy nawet Open University które dostarczają działające instrumenty dla ESA (UCL od 1957 brało udział w ponad 300 misjach!). Ponadto firmy z sektora wojskowego Leonardo, BAE Systems,QinetiQ, MBDA, Cobham, Ultra Electronics które kształcą kadry i rozwijają technologie. Polska jest jakieś 60-70 lat za UK pod względem technologii satelitarno-wojskowej.

 4. HalloZiemia

  Przydałby się profesjonalny audyt polskiego kosmosu, ewidentne mamy problem systemowy!

  1. Agent Orange

   Wszyscy są zajęci przyznawaniem sobie nagród.

  2. Aslop

   Tak w ogóle to dość osobliwe ze Prezes POLSA z nadania ministra rozwoju otrzymuje nagrodę w konkursie państwowego KGHM w za zasługi naukowe (rozumiem ze w kosmosie), których nie było, niby jako ambasador :) Rozumiem, ze jako fizyk nabył umiejętności poruszania się we wszechświecie równoległym. Jeśli Prezes POLSA realizuje się w dziale naukowym a nie gospodarczym to coś się komuś nieźle pokiełbasiło.

 5. Kuśmierczyk Wacław - główny technolog

  Kolego NoMoreArmy - kocopoły pleciesz że czytać to szkoda... SSA - ogarnęli wojskowi a właściwie to jeden major AChab; GOVSAT to też dziecko wojskowych, a i SAT4ENVI też wyszło z woskowego departamentu... teraz napisz wyczyny cywilków - śmiało kolego.

  1. Legalist

   Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę co napisałeś? Wszystkie w przywołanych przez Ciebie projektów to projekty cywilne, czym mam zatem rozumieć, ze wojskowi kradli projekty cywilom? Czy tez wojskowi zajmowali się czymś co nie było w ich zakresie? Innymi słowy nie realizowali tego za co odpowiadali w POLSA zgodnie ze stara ustawa - tam były bardzo konkretne zapisy za co odpowiada pion wojskowy! Zgodnie z obecną ustawa nie ma dla nich zadań chyba ze Minister MON wyznaczy im zadania i przeznaczy środki. Utrzymywanie ich w POLSA jest zwykłym marnotrawstwem publicznych pieniędzy.

  2. Kuśmierczyk Wacław - główny technolog

   Kolego Legalist a te projekty są "cywilne" wg. Ciebie bo...? Masz takie widzimisię??!! Kolejne kocopoły... dobra uwaga pokazuje i objaśniam: ustawa o PAK (rok 2014) zawiera taki zmyślny art 3 ust 2 pkt 16 "wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym dotyczących: satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi, obserwacji przestrzeni kosmicznej, nawigacji i łączności satelitarnej". Legalistycznie pozamiatane. A merytorycznie to już pukasz w dno. I pion woskowy wywiązywał się wtedy z roboty i cały sektor to potwierdzi. PAK bez pionu wojskowego... to już można tylko zgasić światło i zamknąć drzwi na klucz.

  3. Bigos

   Może zatem napiszesz który wojskowy odpowiada za który punkt z ustawy bo z tego co wiem to za nic nie odpowiadają. Okazuje się zatem POLSA idealny pracodawca płaci a nie wymaga :)

 6. NoMoreArmy

  Porównajcie strategie brytyjska z Polska i naszym antyrozwojowych KPK, intelektualnie wstecznym, napisanym bez żadnej obiektywnej analizy, całkowicie oderwanym od światowych trendów, z podjęciem aplikacyjnym a nie rozwojowym i pisanym w większości przez wojskowych znanych z „wyjątkowej” innowacyjności - najlepiej wychodzi im dodawanie przymiotnika innowacyjności do nazw (Departament Innowacji oraz Inspektorat Implementacji, co to niż innowacyjnego nie przeprowadzili od lat). Wokół kogo to się kręci?, były Szef I3TO znany z chodzenia w dwóch różnych butach, uprawiający kumoterstwo, co ściągnął 5 podobnych sobie do POLSA a nawet dalszą rodzinę. Tak faktyczna okupacja cywilnego kosmosu przez wojsko i patologia MIMO USTAW trwa już 7 rok!!! Do tego dochodzi Rada Agencji co nie radzi a lobbuje swoje interesy, czego najlepszym przykładem jest konkurs na studia wykonalności. Nich się ten cały MON przestanie wtrącać do cywilnego kosmosu a będzie od raz lepiej. Jak chce sobie coś budować to nie robi to sam, tak samo jak kupują ciężarówki czy inne powszechnie dostępne rzeczy, maja tez swoje badania i maja na to pieniądze - to co daje w cywilnym kosmosie to tylko leczenie kompleksów kilku niedouczonych pułkowników a w POLSA zaczną w końcu pracować profesjonaliści a nie m.in. p.o. dyrektorzy, pełniący tymczasowe funkcje latami?!

  1. Czarna strzała

   Widzisz ustawa czy prawo międzynarodowe kto by się tym w cywilizowanym kraju przejmował :)))

 7. Piotr II

  W,Brytania ma spory przemysł zbrojeniowy, zaplecze naukowo-technologiczne też jest na wysokim poziomie, potrafi współpracować i czerpać z tego korzyści, pewne programy zbrojeniowe też idą opornie, też są zaniechania, też jest brak decyzji,a decyzje podejmują politycy, a pieniądze też się liczą.

 8. Eee tam

  A papier toaletowy wrócił już na półki w marketach w UK?

  1. Ten typ

   Ja kolego mieszkam w Anglii i przez pewien czas był faktycznie problem z paliwem bo ludzie się rzucili jakby wojna się zbliżała. Trwało to tydzień. Dzisiaj problemu nie ma ani z paliwem, ani z innymi produktami. Sam robiłem wczoraj zakupy na cały tydzień w Sainsbury i wszystko jest co tylko chcesz.

  2. Robin Hood

   Mieszkam na południowym zachodzie Anglii. Z papierem toaletowym nie ma (póki co) problemu, z paliwem też się sytuacja w miarę unormowała, ale jednak w sklepach jakby mniejszy wybór. Wizualnie jest mniej rzeczy na półkach. Problem leży gdzie indziej. Universytety i kierunki techniczne. Kiedy zaczynałem studia w UK 10 lat temu 80-85% studentów, to byli Brytyjczycy. Obecnie jest to 50% a czasem mniej. Pozostali to chińczycy, oficjalnie z Hong-Kongu.

 9. asd

  A na razie brakuje paliwa na stacjach i jedzenia w sklepach.

  1. Emigrant

   Gdzie ?? Bzdury i tyle.

  2. GB

   To już tak źle w Rosji? Popatrz przestarzałe satelity (bo zwiadu optycznego) nadal wysyłacie. A prawda nawet tego dobrze nie potraficie bo satelita EMKA, który poleciał 21.09.2021 już spada z orbity i zakończy swój żywot w atmosferze Ziemi w listopadzie.

  3. GB

   Ten satelita poleciał 09.09.2021.

 10. MatKrólestwu

  Przewodzi czerwony sztandar z sierpem i młotem... w Chinach doktor na uniwersytecie zarabia 50tys. miesięcznie a studentów tech mają wielokrotnie więcej niż Europa i USA razem

Reklama

Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!