Reklama

Polska

Otwarto nabór na stanowisko prezesa PAK

Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Oficjalnie rozpoczęło się już postępowanie rekrutacyjne na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Z końcem marca 2019 r. prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej przestał być Grzegorz Brona, który pełnił tę funkcję od 14 marca 2018 r. Tymczasowo premier Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków prezesa PAK Michałowi Szaniawskiemu. Natomiast już 30 kwietnia br. opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko szefa agencji.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej: „Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – na 5-letnią kadencję.”

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej stanowisko prezesa PAK może piastować osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii;
  5. posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji;
  6. zna język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Pożądanym wymaganiem wobec kandydata na szefa PAK, jakie również wyartykułowano w ogłoszeniu, jest „doświadczenie w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją”.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej jest jej organem wykonawczym i zarządzającym, co precyzuje art. 7 ust. 1 wspomnianej ustawy.

Aplikację na stanowisko prezesa PAK można składać do 16 maja 2019 r.

Więcej szczegółów znajduje się w ogłoszeniu dostępnym na stronach BIP KPRM, w zakładce „Nabór na wyższe stanowiska państwowe”.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!