Reklama

Polska

PAK wraca do Gdańska. Ustawa przyjęta przez Senat

Fot. K. Czerwińska, Kancelaria Senatu
Fot. K. Czerwińska, Kancelaria Senatu

W piątek 24 maja 2019 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej. Przegłosowano cztery poprawki do jej tekstu. Upadła propozycja przeniesienia siedziby agencji z Gdańska do Warszawy.

Na temat ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej senatorowie debatowali w piątek 24 maja, podczas 79. posiedzenia Senatu. Pod koniec dnia głosowano nad propozycjami zmian, jakie zgłoszono na połączonym posiedzeniu senackich komisji: Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej.

W pierwszej kolejności senatorowie głosowali nad wnioskiem zgłoszonym przez Sławomira Rybickiego, żeby ustawę odrzucić w całości. Wniosek został odrzucony w głosowaniu, toteż członkowie izby wyższej mogli przejść do głosowania nad poprawkami.

Cztery z zaproponowanych poprawek przyjęto w głosowaniach. Były to przede wszystkim zapisy porządkujące, dzięki którym tekst ustawy nabiera większej logiki i spójności.

Jedna z nich miała związana była z uściśleniem zapisów odnośnie przesłanek dla prezesa agencji do zwolnienia dyrektora oddziału terenowego PAK. Inna dotyczyła uporządkowania odesłań w tekście procedowanej ustawy.

Następna odnosiła się do doprecyzowania ustępu ustawy, mówiącego o tym, że „Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie oraz szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia przez Agencję, mając na względzie efektywne i skuteczne wykorzystanie tego wsparcia oraz zapewnienie przejrzystości jego udzielania (…).”

Ostatnia wreszcie z czterech zatwierdzonych poprawek tyczy się jednej z możliwości potencjalnego odwołania prezesa PAK przez ministra właściwego ds. gospodarki. Konkretnie chodzi o sytuację niezatwierdzenia lub nieprzedstawienia przez prezesa agencji w terminie sprawozdań, jakie musi on składać. W myśl zaproponowanej poprawki: jeśli niezaakceptowane lub nieprzedstawione sprawozdanie dotyczy roku, w którym prezes agencji pełnił swoją rolę krócej niż 12 miesięcy, wówczas odpowiedzialny minister nie musi, a jedynie może odwołać prezesa PAK.

Poprawki odrzucone

Senat odrzucił natomiast w głosowaniu postulowaną przez senatora PiS Jerzego Czerwińskiego poprawkę do ustawy w brzmieniu:

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt w brzmieniu:

„…) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.”;”

Oznacza to, że siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej pozostaje w Gdańsku i nie zostanie przeniesiona do stolicy Polski. Ta poprawka wzbudziła w izbie wyższej parlamentu wiele wątpliwości co do tego, czy wprowadzenie jej na etapie procedowania ustawy w Senacie pozostaje w zgodzie z regułami poprawnej legislacji. Obawy w tej kwestii zgłaszało m.in. senackie Biuro Legislacyjne.

Jako ostatnią rozpatrywano poprawkę mniejszości. Dotyczyła ona wykreślenia art. 4 ustawy. Jego ustęp pierwszy stanowi: „Stosunki pracy z osobami zatrudnionymi w Agencji w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy w terminie miesiąca od dnia ich zaproponowania.” Ta poprawka również przepadła w głosowaniu.

Na koniec senatorowie opowiedzieli się w głosowaniu za przyjęciem całości ustawy wraz z czterema przyjętymi wcześniej poprawkami.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Senatu, ustawa o zmianie ustawy o PAK ma na celu m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), dostosowanie nadzoru nad nią do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, a także usprawnienie jej organizacji. PAK ma w większym stopniu wspierać polski przemysł kosmiczny (…). Będzie eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych (…). Do zadań PAK w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa dodano dwie nowe dziedziny: technologie rakietowe i analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie też wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej.

Ustawa z przyjętymi przez Senat poprawkami trafi ponownie do Sejmu. Sejm ma możliwość odrzucenia poprawek Senatu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po zakończeniu ponownego procedowania ustawy w Sejmie marszałek izby niższej parlamentu przekaże ją do podpisu prezydentowi.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!