Reklama

Polska

Spotkanie pod egidą PAK dedykowane europejskiej robotyce kosmicznej

Fot. PAK
Fot. PAK

PAK zorganizowała spotkanie branżowe poświęcone robotyce kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem programu Komisji Europejskiej pod nazwą Strategiczny Klaster Badawczy PER ASPERA.

Spotkanie z udziałem kilkunastu przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych odbyło się w warszawskim biurze PAK w dniu 25 lipca 2018 r. Otworzył je Prezes PAK dr hab. Grzegorz Brona, który podkreślił istotną rolę tej dziedziny dla polskiego sektora kosmicznego, a także zwrócił uwagę na znaczący potencjał i dokonane już osiągnięcia w ostatnich latach w Polsce w tym obszarze, w ramach misji ESA i innych agencji kosmicznych. Jednocześnie podkreślił, że jednym z priorytetów PAK na najbliższe lata jest przystąpienie w 2019 r., w charakterze pełnoprawnego członka, do europejskiego konsorcjum Strategicznego Klastra Badawczego (SRC) PER ASPERA. W jego skład wchodzi obecnie ESA (koordynator) oraz pięć narodowych agencji kosmicznych z: Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Główne cele spotkania to: omówienie szans i możliwości udziału polskich podmiotów w konkursach KE dotyczących Strategicznego Klastra Badawczego „PER ASPERA” w ramach programu Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa, omówienie aktualnego stanu zaawansowania projektów polskich podmiotów związanych z robotyką kosmiczną, realizowanych w ramach programów ESA i KE, a także udział przedstawicieli sektora w tworzeniu rekomendacji dla ścieżek rozwoju robotyki kosmicznej.

Dr Piotr Świerczyński z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE omówił inicjatywę KE – Strategiczny Klaster Badawczy (SRC) w obszarze robotyki o akronimie PER ASPERA, ze szczegółowym uwzględnieniem dotychczasowych konkursów, zasad finansowania, zawartych kontraktów, w tym z polskimi podmiotami oraz plany na przyszłość związane z kontynuacją programu w ramach programu Horyzont Europa. Zwrócił też uwagę na istotne zadania, które z upoważnienia KE realizuje europejskie konsorcjum PSA (“Program Support Activities”), na czele z ESA. Rola konsorcjum to m.in.: przygotowanie europejskiej mapy drogowej w zakresie „Space Robotics”, definiowanie zagadnień do konkursów na granty („operational grants”) w ww. obszarze w ramach programu UE HORYZONT 2020 i kolejnym programie ramowym UE - Horyzont Europa, jak również wsparcie dla KE.

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją dr hab. inż. Karola Seweryna z Centrum Badań Kosmicznych PAN na temat obecnych i przyszłych wyzwań w europejskiej robotyce kosmicznej, i aktualnego zaangażowania polskich firm i jednostek naukowo-badawczych w bieżące i przyszłe misje dotyczące robotyki. Omówiono projekty, od najwyższych poziomów TRL, poprzez zrealizowane już przedsięwzięcia o poziomie TRL 4-6, jak również te o najniższym poziomie gotowości technologicznej. Przedstawiciel CBK PAN omówił też najważniejsze kierunki działania Europejskiej Agencji Kosmicznej w zakresie robotyki, tj. eksplorację planetarną oraz systemy orbitalne. Jako istotny i przyszłościowy kierunek rozwoju w światowej robotyce i eksploracji uznał ISRU (In Situ Resources Utilization). W jego ocenie będzie to jeden z wiodących kierunków w ciągu najbliższych 10 lat.

Przedstawiciel Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP Mateusz Wolski przedstawił prezentację jednego z projektów – „I3DS”, realizowanego w ramach przyznanego grantu z pierwszego konkursu finansowanego z programu Horyzont 2020 (OG 4) w ramach PER ASPERA. Projekt dotyczy rozwoju serii sensorów i czujników, które mogą być wykorzystywane w przyszłych misjach, zarówno w ścieżce orbitalnej, jak i planetarnej. Mateusz Wolski omówił zadania realizowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, współpracę z liderem konsorcjum (Thales Alenia Space), jak i korzyści związane z udziałem w międzynarodowym konsorcjum. Jednocześnie zachęcił przedstawicieli krajowego przemysłu do zainteresowania się kolejnymi konkursami, a także wskazał na potrzebę zaangażowania się oficjalnego przedstawiciela kraju reprezentującego polską administrację, na czele z PAK, w prace konsorcjum zarządzającego tym programem.

W trakcie dyskusji uczestnicy wskazywali na kilka istotnych korzyści dla podmiotów związanych z udziałem w programie PER ASPERA i udziale w poszczególnych konkursach, jak np.: możliwość realizacji dodatkowych projektów w zakresie robotyki orbitalnej i planetarnej, komplementarnych do ESA i udział w misji technologicznej, współpraca z dużymi integratorami systemowymi, możliwość przetestowania i poprawy posiadanych technologii w zakresie robotyki orbitalnej (np. serwisowanie satelitów) i planetarnej, wpływ (poprzez PAK) na tematykę kolejnych konkursów w ramach PER ASPERA, a także dostęp do informacji o projektach i działaniach planowanych w najbliższej przyszłości. Może się to przyczynić do poprawy konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytutów badawczo-naukowych i uczelni zajmujących się tematyką robotyki, w tym: CBK PAN, PIAP Space, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej oraz przemysłu, m.in.: Astronika, Sener, Creotech Instruments, N7 Space, PIAP Space, a także administracji publicznej: MNiSW, KPK PB UE, PAK, jak i Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Organizatorem wydarzenia był Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama