Reklama

Polska

Premiera raportu z badań potencjału robotyczno-kosmicznego w Polsce

Zwycięscy ERC 2016 - zespół Raptors z z Politechniki Łódzkiej, Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Zwycięscy ERC 2016 - zespół Raptors z z Politechniki Łódzkiej, Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Potencjał intelektualny i kadrowy, pojawiające się możliwości rozwoju oraz rosnące szanse zatrudnienia w branży – tego m.in. dotyczy pierwszy „Raport nt. potencjału sektora robotyczno-kosmicznego w Polsce”. W badaniu udział wzięło ponad 100 młodych konstruktorów łazików marsjańskich. Analizie poddanych zostało także 50 przedsiębiorstw z polskiego sektora kosmicznego. Dane ilościowe uzupełniły wypowiedzi ekspertów, m.in. przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, oraz reprezentantów samorządów. 

Jedną z najważniejszych części raportu stanowiło badanie potencjału członków zespołów robotycznych, biorących udział w prestiżowych konkursach łazików marsjańskich University Rover Challenge i European Rover Challenge. Ankietowani podkreślali wysoki walor edukacyjny tego typu zawodów, gdyż ich formuła jest maksymalnie zbliżona do realnych projektów realizowanych przez branżę kosmiczną i skłania studentów do wykraczania poza wymagane przez ich uczelnie ramy programu nauczania, a tym samym do zdobywania unikatowych umiejętności i wiedzy wyróżniających ich na rynku pracy. „Idea powstania raportu pojawiła się tuż po zakończeniu drugiej edycji European Rover Challenge – konkursu, którego znaczenie, jako akceleratora kariery i platformy biznesowej zaczęło wyraźnie rosnąć. Dane zebrane w Raporcie nie tylko diagnozują sektor robotyczno-kosmiczny w Polsce, ale pozwalają na podjęcie właściwych działań wspierających przyszłe kadry” – mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, pomysłodawca raportu.

Wybrane wnioski i wyniki raportu: 

  • 70% badanych uważa, że polskie uczelnie nie przygotowują dobrze do pracy w sektorze kosmicznym
  • 74% badanych wiąże swoją karierę z polskim sektorem kosmicznym
  • 86% badanych uważa, że w czasie nauki na uczelni wyższej nabyło umiejętności pracy w zespole
  • Jako najbardziej pożądane działanie, które ma pomóc studentom dobrze przygotować się do uruchamiania własnych projektów biznesowych, badani wskazali finansowanie kół naukowych (88%), naukę zarządzania projektami (65%) i umiejętności przygotowania własnych projektów do pozyskania zewnętrznego finansowania (62,1%) oraz finansowanie staży w polskich instytucjach sektora robotyczno-kosmicznego (59,2%)
  • 88,3% badanych sądzi, że udział w zespole robotycznym miała lub może mieć pozytywny wpływ na rekrutację u pracodawcy
  • Zdaniem, aż 99% ankietowanych zawody robotyczne mogą być pomocnym narzędziem w dalszym rozwoju zawodowym w sektorze kosmicznym

Zestawienie zasobów przyszłych kadr robotycznych z potencjałem i kompetencjami firm działających w coraz szybciej rozwijającej się polskiej branży kosmicznej, stało się naturalnym rozwinięciem badania. „Statystyki wyraźnie wskazują, że najliczniejszą grupę wśród podmiotów z największym potencjałem kosmicznym stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, kolejno są instytuty badawcze oraz duże przedsiębiorstwa. Przeważający charakter ich specjalizacji to aplikacje satelitarne i software. Zebranie takich danych, umożliwia określanie potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju tej gałęzi przemysłu”– podkreśla znaczenie raportu dr Anna Kacprzyk, Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Raport wskazuje, że obecnie najwięcej firm i instytucji z branży kosmicznej i okołokosmicznej działa w województwie mazowieckim (29 z 49 zidentyfikowanych i działających w obszarze technologii kosmicznych.). Na dalszych miejscach znalazły się województwa dolnośląskie (5 podmiotów) oraz małopolskie, wielkopolskie i pomorskie (po 3). Opis działalności przeprowadzono wraz z unifikacją ekspercką mapy kompetencji w oparciu o standardy ESA. W największej liczbie specjalizacji działają dwa instytuty badawcze Wojskowa Akademia Techniczna i Centrum Badań Kosmicznych PAN (po 21 z 26), a z przedsiębiorstw Creotech Instruments S.A. i Astri Polska Sp. z o.o (po 16). Najpopularniejszymi specjalizacjami są services and applications (sat) (pol. usługi i aplikację satelitarne), którymi zajmuje się 27 z 49 podmiotów oraz Space System Software (20) i Onboard Data Systems (19). 

Na potrzeby raportu przeprowadzono także dziesięć wywiadów z decydentami i specjalistami działającymi w obszarze sektora kosmicznego i okołokosmicznego. Eksperci zgodzili się, że przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, stworzyło wiele nowych szans rozwoju sektora komicznego w Polsce. „Znaczenie tej gałęzi przemysłu rośnie, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebujemy więcej doświadczonych ekspertów, potrafiących prowadzić skomplikowane projekty. Aby stać się liczącym graczem na rynku kosmicznym, Polska musi stworzyć odpowiednie warunki studiowania i rozwoju kariery w tym sektorze” – zauważa dr Aleksandra Bukała, Dyrektor Generalny SENER Polska, jednego z liderów polskiego sektora kosmicznego.

Minister Jadwiga Emilewicz przypomniała o roli kierowanego prze nią resortu w rozwoju nowych, innowacyjnych firm: "Ministerstwo Rozwoju działa na rzecz stworzenia ekosystemu wsparcia startupów, gwarantującego wsparcie kapitałowe i doradcze doświadczonych mentorów. Wprowadzany przez Ministerstwo Rozwoju Program „Start in Poland" to nowy instrument, którego celem jest stworzenie sprzyjają- cych warunków do działalności startup'ów, na każdym etapie ich rozwoju, tj. od fazy inkubacji, poprzez rozwój, aż po ekspansję międzynarodową. Mogą z niego skorzystać również studenci i absolwenci uczelni."

Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego zwrócił z kolei uwagę na znaczenie dla sektora trafnych inicjatyw podejmowanych przez ośrodki akademickie: "Warto byłoby, żeby uczelnie jednocześnie z uruchamianiem kierunków typu „inżynieria kosmiczna” – co nie zawsze jest trafną decyzją (lepszym rozwiązaniem może być wprowadzenie specjalizacji na drugim stopniu studiów), przede wszystkim wspierały inicjatywy studenckie, które dotyczą projektów sektora kosmicznego. I tu można sobie wyobrazić szereg mechanizmów, niekoniecznie związanych z dofinansowaniem projektów studenckich, polegających np. na ułatwieniu w dostępie do infrastruktury uczelni, do laboratoriów".

 

Co przypominają autorzy raportu w części dotyczącej współpracy europejskiej w ramach tzw. Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu Zespół Zadaniowy ESA–Polska, po rekomendacji ekspertów technicznych z Agencji, zaakceptował dotychczas 81 projektów na łączną kwotę ok. 15 mln euro (14 z nich pochodziło od instytucji badawczych, a 67 od przedsiębiorców). 

W Raporcie, swoimi spostrzeżeniami nt. poziomu kadr, szans rozwoju, działań, jakie powinny podejmować uczelnie oraz konkursów robotycznych URC/ERC podzielili się: Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paweł Wojtkiewicz – Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, dr Aleksandra Bukała – Dyrektor Generalny SENER Polska, dr Anna Kacprzyk – Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, zespół Polish Space Professionals Associations, Michał Szaniawski – Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Krzysztof Kanawka – Inwestor Blue Dot Solutions oraz Piotr Węclewski – Specjalista branży kosmicznej, przewodniczący składu sędziowskiego konkursu ERC.

Partnerami projektu „Raport dotyczący potencjału i możliwości rozwoju branży kosmiczno – robotycznej w Polsce” są: Europejska Fundacja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Planet PR i Link To Poland.

Raport jest do pobrania ze strony internetowej PARP (PDF)

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!