Reklama

SATELITY

Finisz naboru ofert w przetargu na badania teledetekcyjne polskich upraw

Fot. ESA / esa.int
Fot. ESA / esa.int

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył przyjmowanie ofert w zamówieniu publicznym na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w przedmiocie efektywnego wykorzystania danych teledetekcyjnych w ocenie strat klęskowych na gruntach rolnych. Swoją gotowość do udziału w pilotażowym programie badawczym KOWR potwierdziło stosownymi ofertami trzech potencjalnych wykonawców. Jeden z nich będzie miał szansę przeprowadzić jeszcze w 2019 roku cykl prac doświadczalnych na wyznaczonych gruntach z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Na realizację tego zamierzenia przeznaczono budżet w wysokości 4,55 mln złotych brutto.

Otwarty do 19 marca br. (po zmianie terminu) nabór ofert w przetargu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pozwolił zgromadzić trzy osobne propozycje wykonania zamawianej obsługi. Wśród uczestników przetargu znalazły się: Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz konsorcjum firm SmallGIS i ProGea 4D (obie z Krakowa). Najniższą zaproponowaną ceną okazała się kwota 2.644.360,00 PLN (brutto), zaproponowana przez IGiK z Warszawy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że waga kryterium cenowego w przedmiotowym przetargu to 60 proc. ogólnej puli punktów. Pozostałą część (40 proc.) zakwalifikowano jako parametr jakościowy, biorąc pod uwagę „liczbę działek ewidencyjnych” wybranych przez oferenta do przeprowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Jak czytamy w opisie zamówienia KOWR, „celem projektu jest wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych wykorzystujących teledetekcję satelitarną w rolnictwie poprzez monitorowanie suszy, wymoknięć oraz wymarznięć roślin uprawnych na podstawie synergii danych satelitarnych, meteorologicznych i termicznych, a także zwiększenie potencjału pracowników administracji do korzystania z innowacyjnych metod w rolnictwie”. W ramach zaplanowanego projektu pilotażowego przewidziano przeprowadzenie w perspektywie 2019 roku szacowania szkód klęskowych na wybranych działkach ewidencyjnych (gruntach rolnych) należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zasięg realizacji przedsięwzięcia dotyczy terenu całego kraju, odnosząc się do zasobów gruntowych będących w użytkowaniu strategicznych spółek hodowli roślin uprawnych oraz spółek hodowli zwierząt gospodarskich.

W oparciu o zebrane dane identyfikacji strat na poziomie pojedynczych działek rolnych ma zostać następnie przeprowadzony proces kalibracji i walidacji modeli opartych na danych satelitarnych. Równocześnie zakłada się opracowanie programów i materiałów szkoleniowych dla pracowników administracji z korzystania z danych satelitarnych na potrzeby rolnictwa. Docelowo realizacja zamówienia powinna zostać zakończona do 30 listopada 2019 roku – wówczas też będą znane oczekiwane rezultaty zaplanowanych badań.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!