POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Płk Marcin Mazur z oficjalnym powołaniem na stanowisko wiceprezesa POLSA

Fot. Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]
Fot. Polska Agencja Kosmiczna [polsa.gov.pl]

W poniedziałek 22 listopada br. pułkownik Marcin Mazur został powołany przez ministra rozwoju i technologii, Piotra Nowaka, na stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Nominacja jest oficjalnym potwierdzeniem wyniku naboru przeprowadzonego w lipcu br.

O zatwierdzeniu zaproponowanej przez Polską Agencję Kosmiczną kandydatury płk Marcina Mazura na stanowisko Wiceprezesa Agencji powiadomiono na stronie internetowej POLSA oraz w mediach społecznościowych. Do chwili powołania, płk Marcin Mazur pełnił obowiązki Szefa Oddziału Rozpoznania Obrazowego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Był odpowiedzialny za rozwój zdolności satelitarnego i  powietrznego rozpoznania obrazowego w perspektywie 15 lat.

Nowy wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) jest magistrem Wojskowej Akademii Technicznej, wykształconym na kierunku Geodezja i Kartografia. Ukończył także podyplomowe studia na WAT, w specjalizacji „GIS, fotogrametria i teledetekcja w  gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska”.

Wcześniej płk Mazur pracował w Dowództwie NATO w Niderlandach, gdzie był odpowiedzialny za zabezpieczenie geoprzestrzenne w dane, narzędzia oraz systemy dowodzenia NATO. W swojej karierze zawodowej pełnił również funkcję Przewodniczącego Resortowego Zespołu Zadaniowego ds. Satelitarnego Rozpoznania Obrazowego, powołanego przez MON. Był także Przewodniczącym Polsko-Włoskiej Grupy Operacyjnej dot. współpracy w obszarze satelitarnych systemów obserwacji Ziemi – COSMO SkyMed i OPTSAT-3000. Brał udział w pracach grupy roboczej definiującej Politykę Kosmiczną NATO.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (z czerwca 2017 r.), Prezes Agencji realizuje swoje funkcje przy wsparciu "nie więcej niż dwóch wiceprezesów". Niemniej, przed powołaniem płk Mazura, do pełnienia tej roli w POLSA pozostawał przypisany jeden urzędujący wiceprezes, którym był Wiceprezes ds. Nauki - dr hab. inż. Marek Moszyński.

Zgodnie z zapisami Ustawy, wiceprezesów POLSA powołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Powołanie ma miejsce po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Komentarze