Reklama

Polska

Koniec Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej w Polsce

Ilustracja: ESA
Ilustracja: ESA

Z dniem 6 stycznia 2019 r. zakończył swoje istnienie w ramach krajowej administracji Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej. Jego zniesienie związane jest zapewne z trwającymi pracami nad zmianą Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Jej nowelizacja zakłada wyjęcie Polskiej Agencji Kosmicznej spod nadzoru premiera i przekazanie jej w nadzór ministrowi właściwemu ds. gospodarki. 

Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce został ustanowiony Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 102, z dnia 16 listopada 2012 r. Powołał go pełniący wówczas rolę premiera Donald Tusk.

Zespół powstał jako organ pomocniczy premiera. Wszak w myśl art. 2 wciąż jeszcze obowiązującej w niezmienionej formie Ustawy o Polskiej Agencji kosmicznej to "Prezes Rady Ministrów nadzoruje działalność Agencji."

Do zadań Zespołu należało:

  1. koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej;
  2. uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego;
  3. uczestnictwo w ocenie działalności komórki organizacyjnej do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  4. rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zespół nie miał uprawnień, żeby zobowiązywać poszczególnych przedstawicieli Rady Ministrów do wykonywania określonych zadań. Natomiast organy administracji rządowej były zobligowane, by w zakresie swoich kompetencji wpierać Zespół w realizacji jego zadań.

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce został wygaszony zarządzeniem nr 200 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Zarządzenie to zostało ogłoszone 6 grudnia 2018 r. Weszło ono w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, skutkując tym, że przywoływany zespół został zniesiony z dniem 6 stycznia 2019 r. Ściśle rzecz biorąc odnosił się do tego par. 1 pkt 5 wspomnianego zarządzenia nr 200.

Wygaszenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej wiąże się z pewnością z zaawansowanymi pracami nad projektem nowelizacji Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Projekt ów ma szansę zostać przyjęty przez Sejm już podczas najbliższego sejmowego posiedzenia, zaplanowanego na połowę stycznia br.

Jednym z podstawowych założeń projektu ustawy zmieniającej ustawę o PAK jest przejście Polskiej Agencji Kosmicznej spod nadzoru premiera pod nadzór ministra właściwego ds. gospodarki. Obecnie ministrem tym jest pełniąca funkcję ministra przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Na koniec można wspomnieć, że w czasach istnienia zlikwidowanego Zespołu jego obsługę administracyjno-biurową zapewniał urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki. Natomiast wydatki związane z działalnością Zespołu były pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem był minister właściwy do spraw gospodarki. Obydwie kwestie regulowały zapisy par. 10 uchylonego obecnie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 102.

Zespół musiał zbierać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Uczestnictwo w jego pracach było dla członków zespołu nieodpłatne.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!