Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Resort rozwoju przejmuje prace nad Krajowym Programem Kosmicznym

Ilustracja: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii [gov.pl]
Ilustracja: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii [gov.pl]

Przedłużające się oczekiwanie na uchwalenie przez Radę Ministrów ostatecznego projektu Krajowego Programu Kosmicznego (KPK) jeszcze potrwa. Potwierdza to treść odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na zapytanie, jakie wystosowała w tej kwestii redakcja serwisu Space24.pl. Z oświadczenia wynika, że po odrzuceniu najnowszej propozycji projektu KPK przedstawionej przez Polską Agencję Kosmiczną (na lata 2021-2025), procedowanie nad kolejną odsłoną będzie toczyć się już w samym resorcie rozwoju.

Jak wyjaśnia MRPiT, prace nad ostatnio odrzuconym projektem Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2025 trwały od stycznia 2020 r. i były prowadzone w Polskiej Agencji Kosmicznej. Ukończona propozycja trafiła finalnie do Rady PAK, która zgodnie z obowiązującą Ustawą o Polskiej Agencji Kosmicznej (po nowelizacji z lipca 2019 r.) ma w swoim składzie szerokie grono przedstawicieli rządowych resortów, ośrodków naukowych oraz biznesu. Wśród zadań Rady jest m.in. opiniowanie projektów aktów normatywnych dot. zakresu działalności Agencji (art. 13 Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej).

To właśnie na etapie opiniowania przez Radę PAK zapada ważna decyzja o dopuszczeniu projektu Krajowego Programu Kosmicznego (w zamyśle, kluczowego aktu wykonawczego do założeń Polskiej Strategii Kosmicznej z 2017 roku) do dalszego zatwierdzenia w resorcie rozwoju i na Radzie Ministrów. W informacjach na temat możliwych terminów opiniowania przez Radę przewijały się najpierw daty wrześniowe, a później już październikowe. Nieoficjalnie wskazywano, że agencyjny projekt KPK spotkał się z uwagami, względem których wyznaczono czas na poprawki i uzupełnienie projektu KPK - z ostatecznym terminem do końca października br. Czas ten jednak minął bez spodziewanego rezultatu w postaci akceptacji przedłożonego projektu KPK przez Radę. Zamiast tego, miesiąc później nastąpiło odwołanie dotychczasowego prezesa PAK.

Aktualnie, dzięki informacjom uzyskanym z MRPiT, wiadomo już, że powstanie nowy projekt KPK, który będzie mógł zostać przyjęty w późniejszym terminie. "W związku z brakiem pozytywnej opinii Rady Agencji wyrażonej w uchwale z dnia 30 października 2020, dalsze procedowanie dokumentu zostało przejęte przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii" - czytamy w oświadczeniu, jakie trafiło do redakcji Space24.pl. Jego dalsza treść brzmi następująco:

Zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną przyjętą przez Radę Ministrów w 2017 r., za wdrożenie Krajowego Programu Kosmicznego odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw gospodarki przy współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych w jego realizację według posiadanych kompetencji i obszarów zainteresowań, z odpowiednim udziałem resortów i polskiego sektora kosmicznego. Obecnie prowadzone są prace przy udziale instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie i mają na celu przygotowanie Krajowego Programu Kosmicznego zgodnie z postanowieniami Polskiej Strategii Kosmicznej oraz oczekiwaniami interesariuszy. Na kolejnym etapie prac przewiduje się przekazanie projektu Krajowego Programu Kosmicznego do dalszych konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych i przedłożenia w drugiej połowie 2021 r. na Radę Ministrów celem przyjęcia w formie uchwały.

Treść odpowiedzi z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Krajowy Program Kosmiczny ma być aktem wykonawczym niższego szczebla spójnym z założeniami przyjętej w styczniu 2017 roku Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK). Warunek jego uchwalenia i wdrożenia ujęto wśród wskaźników realizacji celów szczegółowych PSK przewidzianych do osiągnięcia przed końcem 2020 roku. W samej treści strategii z 2017 r. założono także, że projekt zostanie przygotowywany i przedłożony nadrzędnemu resortowi (właściwemu ds. gospodarki) przez Polską Agencję Kosmiczną.

Pierwsza opracowana przez PAK wersja Krajowego Programu Kosmicznego (jeszcze na lata 2019-2021) została przedłożona do zatwierdzenia w grudniu 2018 roku. Nie doszło jednak do jej uchwalenia, czego powodem miało być niespełnienie wymogów ujętych w Polskiej Strategii Kosmicznej. Zgodnie z nimi, powinien to być program wielonarzędziowy (zakładający różne formy wsparcia); wielobudżetowy (wskazujący różne źródła finansowania) oraz wieloinstytucjonalny (biorący pod uwagę, że projekty kosmiczne to wyzwanie horyzontalne dla wielu instytucji).

Komentarze