Reklama

Polska

Polska w Kosmosie 2015: Obronność i współpraca priorytetami POLSA

  • Fot. Polska Agencja Kosmiczna POLSA

Podczas konferencji „Polska w Kosmosie” generał broni Lech Majewski, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej ds. obronnych przedstawił wizję rozwoju i priorytety POLSY na najbliższe lata. Zgodnie z planami do 2030 roku polski sektor kosmiczny ma być w wybranych obszarach konkurencyjny w wymiarze globalnym oraz będzie mógł zapewniać Polsce niezależność zarówno w dostępie do danych satelitarnych, jak i ich zastosowaniu.   

Ważnym elementem założeń są zadania realizowane na potrzeby polskich sił zbrojnych, w tym przede wszystkim przygotowanie i wdrożenie narodowej strategii rozwoju sektora kosmicznego z uwzględnieniem potrzeb związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością. Tym celom ma być podporządkowana analiza kierunków rozwoju technologii kosmicznych, w tym także tych „dual-use” czyli tworzonych zarówno dla rynku cywilnego, jak i zastosowań wojskowych w ramach programu modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Polska Agencja Kosmiczna pragnie także uzyskać synergie działań w zakresie realizacji potrzeb wojska pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, przemysłem i nauką. Przemysł zbrojeniowy ma także otrzymać wsparcie w rozwoju technologii kosmicznych, na które jest zapotrzebowanie w siłach zbrojnych. Jednym z zadań stojących przed POLSA jest także zdaniem generała Lecha Majewskiego wykorzystywanie zdolności satelitarnych w ramach organizacji międzynarodowych, przede wszystkim NATO i UE, oraz tworzenie mechanizmów wymiany danych wrażliwych z podmiotami zagranicznymi i ponadnarodowymi.

Czytaj więcej w analizie Defence24: Kosmiczne wyzwania dla Polski. "Potrzebna narodowa strategia"

Jeszcze w 2015 roku Polska Agencja Kosmiczna planuje ogłosić studium wykonalności trzech projektów. Będą to satelitarny system zobrazowań radarowych typu SAR (Synthetic Aperture Radar), a także architektura systemu świadomości sytuacyjnej z uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych. Oba wspomniane systemy mają być wykorzystywane dla potrzeb wojska, służb bezpieczeństwa, systemów zarządzania kryzysowego oraz gospodarki.

Czytaj więcejPOLSA kupi oprogramowanie do śledzenia sytuacji w kosmosie

Trzecie studium wykonalności ma dotyczyć astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV, który będzie przeznaczony do badania fotometrycznej zmienności obiektów w kosmosie zarówno w bliskim ultrafiolecie, jak i paśmie widzialnym. Projekt ma być realizowany wyłącznie przez polskie podmioty i ma za zadanie wypełnić ważną światową niszę w badaniach obiektów gorących.

Czytaj więcej: Koncepcja polskiego satelity UVSat

Wśród innych długofalowych priorytetów POLSA wymienia także przygotowanie studium wykonalności przyszłościowych technologii kosmicznych, transpondera satelity telekomunikacyjnego oraz systemu informatycznego dla programu obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej Copernicus.  

Generał broni Lech Majewski podczas swojego wystąpienia opisał także plany działań Polskiej Agencji Kosmicznej ukierunkowane na partnerstwo nauki, przemysłu i administracji publicznej przede wszystkim w zakresie realizacji ważnych programów międzynarodowych Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej (np. Horizon 2020). W ramach realizacji tych celów Polska Agencja Kosmiczna ma m.in. rozwijać inicjatywy związane z udziałem polskiego przemysłu i jednostek naukowo badawczych w budowie kolejnej generacji systemów Galileo, EGNOS, Copernicus oraz systemów łączności satelitarnej. 

Czytaj więcej: POLSA chce pośredniczyć między nauką a przemysłem

Konferencja "Polska w Kosmosie" współfinansowana była przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

Reklama

Komentarze

    Reklama