Reklama

Obserwacja Ziemi

AU: trwa postępowanie ws. satelitów Mikroglob

Autor. ESA

Agencja Uzbrojenia na koniec lipca br. uruchomiła postępowanie w sprawie wykonania Przemysłowego Studium Wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi działającego pod kryptonimem Mikroglob. Składanie wniosków jest możliwe niemal do końca sierpnia.

Reklama

Jak czytamy z ogłoszenia, przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania naukowego - Przemysłowego Studium Wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi uwzględniającej maksymalne zaangażowanie podmiotów krajowych, zgodnie z Fazą 0 i Fazą A metodyki ECSS (European Cooperation for Space Standardization). Głównymi elementami systemu będzie segment kosmiczny i naziemny (obejmujący wszystkie systemy naziemne wykorzystywane do wsparcia działań przygotowawczych, prowadzących do operacji misji, prowadzenia operacji oraz wszelkich działań pooperacyjnych). Agencja Uzbrojenia zakłada, że segment kosmiczny będzie wyposażony w sensory multispektralne o wysokiej i bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Następnie w dokumentacji zauważamy, że celem realizacji Przemysłowego Studium Wykonalności jest:

 • przeprowadzenie analizy wymagań zdefiniowanych dla projektu konstelacji mikrosatelitów pod kątem ich wykonalności;
 • analiza dostępnych rozwiązań technicznych mogących spełnić wymagania;
 • ocena zdolności polskiego przemysłu w obszarze analizowanych technologii kosmicznych;
 • wskazanie technologii krytycznych oraz technologii, które wymagają transferu od podmiotów zagranicznych (jeżeli nie są możliwe do wykonania przez podmioty krajowe);
 • opis możliwych wariantów realizacji projektu;
 • oszacowanie nakładów inwestycyjnych, sporządzenie harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji;
 • opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej porównującej całkowite koszty posiadania konstelacji w zależności od czasu życia satelitów;
 • oszacowanie i scharakteryzowanie krytycznych aspektów techniczno-ekonomicznych projektu oraz propozycji koncepcji działania;
 • opracowanie sposobu realizacji projektu (drzewo funkcyjne);
 • opracowanie wstępnego planu zarządzania, planu prac inżynierskich oraz planu zabezpieczenia projektu (product assurance plan);
 • określenie aspektów organizacyjnych, potrzeb dotyczących infrastruktury, zasobów ludzkich oraz rozwiązań technicznych, w przyjętym modelu realizacji, które mogą zostać wykorzystane w fazie B projektu;
 • określenie optymalnych lokalizacji segmentu naziemnego (z uwzględnieniem lokalizacji segmentu użytkownika);
 • przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka;
 • określenie możliwości wykorzystania opracowanych koncepcji architektury systemu w kontekście planowanej budowy satelity VHR i SAR;
 • rekomendacja najkorzystniejszego wariantu realizacji projektu;
 • opracowanie wstępnej koncepcji operacji (tzw. High Level Concept Operations) przedstawiającej jak system spełnia wymagania z perspektywy celów użytkowników w architekturze dual-use;
 • analiza zgodności projektu konstelacji mikrosatelitów z zasadą „nie czyń znaczącej szkody" (DNSH), w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13) oraz „Wytycznymi technicznymi dotyczącymi stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody" na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności" zawartymi w Komunikacie KE (2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r.

Czytaj też

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełniające warunki wyszczególnione w ogłoszeniu podmioty mogą składać do 29 sierpnia br., do godziny 10:00. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców dopuszczonych do składania ofert do pięciu. Po dopuszczeniu Agencja Uzbrojenia wybierze maksymalnie dwie najlepsze propozycje na podstawie oceny trzech kryteriów: udziału kluczowego personelu, koncepcji realizacji zamówienia i ceny. Pożądany termin wykonania studium to 4 miesiące od momentu zawarcia umowy.

Jak czytamy w projekcie Krajowego Programu Kosmicznego, uruchomienie Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi - MikroGlob ma na celu zapewnienie autonomicznej zdolność do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności państwa (MON, MSWiA) oraz w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie administracji publicznej (MRiT, MEiN, MRiRW, MKiDN, MKiŚ, MI). Parametry jakościowe i ilościowe pozyskiwanych danych szczególnie w zakresie rozdzielczości przestrzennej, spektralnej i czasowej będą stanowić uzupełnienie zobrazowań pochodzących z zasobów programu Copernicus.

System Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob tak jak zostało powyżej wspomniane, ma składać się z dwóch podstawowych komponentów: kosmicznego i naziemnego (Centrum Zarządzania Misją, Ładunkiem i system komunikacji). Segment orbitalny złożony byłby z czterech satelitów optoelektronicznych (działających w trybach PAN, R, G, B, NIR), a w planach byłoby także rozszerzenie tej części o urządzenie SAR i naukowo/środowiskowego satelity. Projekt Krajowego Programu Kosmicznego zakłada budżet programu na ok. miliard złotych.

Ponadto poza programem Mikroglob rozwijane są inne inicjatywy powiązane z satelitarną obserwacją Ziemi takie jak projekt PIAST. Z kolei w marcu bieżącego roku minister Mariusz Błaszczak zapowiedział zakup dwóch francuskich satelitów IMINT, najpewniej optycznych.

Czytaj też

Źródło: AU/KPK

Reklama

Komentarze

  Reklama