Reklama

Polska

Strategia kosmiczna w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

  • fot. http://www.telespazio.it/

Polska Strategia Kosmiczna znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie sprecyzowano jednak do kiedy dokument ma powstać. Głównym celem, który stawia sobie odpowiedzialne za opracowanie strategii Ministerstwo Rozwoju jest osiągnięcie przez polski sektor kosmiczny 3% ogólnych obrotów rynku europejskiego do 2030 roku. 

Założenia Polskiej Strategii Kosmicznej zostały ogłoszone 12 września 2016 roku podczas Europejskiego Kongresu Robotycznego w Rzeszowie. Do 21 października zeszłego roku trwały natomiast konsultacje projektu. W grudniu strategia znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów osobą odpowiedzialną opracowanie projektu jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz. 

Nie sprecyzowano planowanego terminu przyjęcia projektu strategii przez Radę Ministrów. W BIP RM można przeczytać o celach jakie ma wypełnić opracowanie i wdrożenie Polskie Strategii Kosmicznej.

Zgodnie z tymi założeniami w 2030 roku:
- Polski sektor kosmiczny będzie zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty wyniosą co najmniej 3% ogólnych obrotów tego rynku;
- Polska  administracja  publiczna  będzie  wykorzystywać  dane  satelitarne dla   szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki;
- Polska będzie posiadała dostęp do infrastruktury  satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie jej potrzeb,  zwłaszcza  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  obronności  (system  satelitarnej obserwacji Ziemi).

Powyższe cele mają być realizowane za pomocą różnych instrumentów i mechanizmów wsparcia. Do najważniejszych z nich są zaliczane:
- zwiększony udział polskich podmiotów w programach opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej;
- opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Kosmicznego, jako programu wykonawczego do Polskiej Strategii Kosmicznej;
- zapewnienie stałego i pewnego dostępu polskim podmiotom do danych satelitarnych;
- upowszechnianie wykorzystywania danych satelitarnych w administracji publicznej różnego szczebla;
- zwiększony udział polskich podmiotów w programach kosmicznych UE – Copernicus, Galileo, Horizon2020, SST, GovSatCom;
- rozwój współpracy dwustronnej;
- rozbudowa zdolności w zakresie obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technik satelitarnych;
- ustalenie i realizacja priorytetów dot. pozyskania i utrzymania zdolności operacyjnych SZ RP (w celu dostosowania budżetowania);
- utworzenie w Polsce inkubatora biznesowego ESA;
- utworzenie nowych kierunków kształcenia wyższego;
- rozwijanie programów staży i praktyk (polskie firmy, uczelnie, organizacje międzynarodowe). 

Czytaj też: Założenia Polskiej Strategii Kosmicznej. Krok milowy dla branży

 

Reklama

Komentarze

    Reklama