Reklama

Sektor krajowy

Creotech odnotował wzrost przychodów

Ilustracja: Creotech Instruments [creotech.pl]
Ilustracja: Creotech Instruments [creotech.pl]

Creotech Instruments informuje, że w okresie od stycznia do grudnia 2021 r., osiągnął przychody ogółem na poziomie ponad 40 mln zł. To wzrost o 20% w porównaniu do przychodów ogółem osiągniętych w 2020 r. Spółka donosi, że raportowanym okresie udało się zwiększyć marżę EBITDA skorygowaną o wynik na działalności B+R do poziomu ok. 17%.

Reklama

Spółka Creotech Instruments powstała w 2012 r. Firma specjalizuje się przede wszystkim w sektorze kosmicznym oraz w branży aparatury naukowej, m.in. opracowuje i produkuje urządzenia do komputerów kwantowych jako jedna z pierwszych w Europie. Firma dotychczas stworzyła m.in. 37 zaawansowanych systemów dla aplikacji kwantowych, które dostarcza do blisko 50 laboratoriów naukowych, takich jak Uniwersytet Oxford, czy Berkley. W 2021 roku spółka pozyskała dodatkowe 5 mln zł na rozwój działań z obszaru technologii kwantowej. Środki te pochodziły z dofinansowania NCBiR i były przeznaczone na rozwój projektu B+R "Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych".

Reklama
Konsekwentnie realizowane założenia rozwoju spółki, pozwalają nam systematycznie zwiększać poziom przychodów i generowanych marż, alokując praktycznie całość wygenerowanych środków na działania B+R. Dzięki temu w 2021 r., zgodnie z założeniami, udało nam się zwiększyć wyniki r/r. W raportowanym okresie osiągnęliśmy ponad 40 mln zł przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży netto w wysokości około 33 mln zł powiększone o przychody z dotacji na projekty B+R w wysokości około 7 mln zł), co oznacza wzrost o 20% względem roku 2020. EBITDA wyniosła ponad 3 mln zł. Skorygowana EBITDA o wynik na działalności B+R to 5,7 mln zł
Maciej Kielek, Wiceprezes ds. Finansowych w Creotech Instruments S.A.
Reklama

W 2013 r. Creotech Instruments rozpoczęła współpracę z Centrum Badań Kosmicznych oraz Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency), zaczynając w ten sposób działalność w obszarze kosmicznym. Jednym z programów, w których aktualnie firma uczestniczy, jest strategiczny projekt PIAST (Polis Imaging Satellites) dla polskiego sektora obronnego. W kwietniu br. spółka zakończyła pierwszy przegląd tego projektu pod nazwą System Requirements Review. Celem całego przedsięwzięcia jest umieszczenie trzech mikrosatelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 r.

Czytaj też

Jednocześnie spółka pracuje nad projektem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest w latach 2023 - 2024. Creotech Instruments od dwóch lat intensywnie rozwija także obszar systemów dla bezzałogowych statków powietrznych, który zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Szacuje się, że w 2026 r. światowy rynek dronowy będzie wyceniany na ok. 41,3 mld USD.

25 kwietnia br. rozpoczęła się Oferta publiczna Creotech Instruments, obejmująca nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję oraz sprzedaż do 100.000 akcji istniejących. Sprzedaż przez kluczowych akcjonariuszy związana jest jedynie z koniecznością rozliczenia ich zobowiązań względem Agencji Rozwoju Przemysłu – pierwszego istotnego zewnętrznego akcjonariusza spółki.

Czytaj też

Pozyskane środki – w kwocie do 55,7 mln zł netto - zostaną przeznaczone przede wszystkim na ukończenie kluczowych projektów B+R oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej spółki. Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych prowadzone będą od 9 do 17 maja br. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą od 19 do 23 maja. Globalnym Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A., zaś Współkoordynatorem Oferty odpowiedzialnym m.in. za koordynację pracy Konsorcjum Detalicznego jest Noble Securities S.A.

Środki z Oferty pozwolą nam przede wszystkim na optymalizację i finalizację projektów z obszaru kosmicznego oraz umożliwią zwiększenie zdolności produkcyjnych w tym obszarze nawet do 20 satelitów rocznie. Będzie to miało wpływ na wzrost skali naszego biznesu i tym samym przyszłe wyniki finansowe. (...) Oferta publiczna poprzedza nasze plany giełdowe, związane z przeniesieniem akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW. Wejście na główny parkiet planowane jest w połowie tego roku.
Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A

Źródłó: Creotech Instruments S.A

Reklama

Komentarze

    Reklama