Reklama

Polska

Rząd zaakceptował Polską Strategię Kosmiczną. "Nowy rozdział"

Ilustracja: ESA/ATG medialab
Ilustracja: ESA/ATG medialab

Polska Strategia Kosmiczna została oficjalnie przyjęta przez Radę Ministrów. Dokument obejmujący horyzont lat 2017-2030 ma zostać opublikowany w Monitorze Polskim jutro. Za koordynację działań i nadzór nad realizacją strategii odpowiada Ministerstwo Rozwoju. „Mamy nadzieję, że to jest nowy rozdział w dziejach polskiego sektora kosmicznego” - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami o strategii kosmicznej Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, 

Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała o zaakceptowaniu przez Radę Ministrów Polskiej Strategii Kosmicznej na lata 2017-2030. Wpieranie branży kosmicznej zostało jednocześnie zapisane jako element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jego założeniem jest stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji. Ministerstwo Rozwoju postrzega przy tym jako jedną z branż, która może pomóc w osiągnięciu tego celu przemysł kosmiczny, który rozwija innowacyjne technologie, stymuluje kontakty zagraniczne, a także buduje stabilną współprace pomiędzy nauką, a biznesem.

"Mamy nadzieję, że to jest taki nowy rozdział w dziejach polskiego sektora kosmicznego" - powiedziała Jadwiga Emilewicz o przyjęciu Polskiej Strategii Kosmicznej i przypomniała: "Dokumenty nie zmieniają same rzeczywistości ale to nie jest zamek zbudowany na piasku tylko na solidnych podstawach. Rzeczywiście sektor kosmiczny dynamicznie się rozwinął w Polsce od czasu przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej." 

W chwili akcesji Polski do ESA na specjalnym portalu internetowym Agencji zarejestrowanych było poniżej 50 polskich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach Agencji, a obecnie jest ich ponad 300. W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których działalność kosmiczna stanowi coraz ważniejszy obszar aktywności. Również duże firmy z innych sektorów, np. IT czy obronności, zaczynają coraz częściej realizować projekty w tej dziedzinie - podaje Ministerstwo Rozwoju. 

Główne cele Polskiej Strategii Kosmicznej: satelity i budowa konkurencyjnego sektora kosmicznego

Jako najważniejsze założenia Polskiej Strategii Kosmicznej zapisano osiągnięcie do 2030 roku trzech głównych celów. Pierwszym z nich jest to, że polski sektor kosmiczny ma być zdolny do skutecznego konkurowania na rynku europejskim, a jego obroty będą wynosić, co najmniej 3% ogólnych obrotów rynku europejskiego, Drugim to, że polska administracja publiczna będzie wykorzystywać dane satelitarne do szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe firmy będą mogły w pełni zaspokoić popyt wewnętrzne na te usługi, a także będą zdolne do ich eksportu.Trzecim celem jest natomiast posiadanie przez Warszawę infrastruktury satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie potrzeb narodowych, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Ten ostatni cel będzie realizowane przede wszystkim w oparciu o program krajowy. 

Wśród celów szczegółowych zapisano wzrost konkurencyjności sektora kosmicznej i zwiększenie jego udziału w obrotach europejskiego sektora kosmicznego. Ma to zostać osiągnięte m.in. poprzez zwiększenie udziału w programach opcjonalnych ESA, Krajowy Program Kosmiczny, zwiększenie udziału w programach kosmicznych UE oraz dążenie do podniesienie pozycji polskiego sektora kosmicznego z dostawcy elementów do dostawcy podsystemów satelitarnych.

W obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Polska Strategia Kosmiczna zakłada zbudowanie do 2030 roku narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi, systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej oraz zapewnienie dostępności usług satelitarnych systemów łączności i nawigacji i rozwój technologii rakietowych. 

Kolejnymi szczegółowymi założeniami strategii są rozwijanie aplikacji satelitarnych, stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce m.in. poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości ESA oraz budowę kadr dla branży.  

Wdrażanie strategii i program krajowy

We wdrażanie Polskiej Strategii Kosmicznej zaangażowane będzie szereg resortów, w szczególności Ministerstwa: Rozwoju, Obrony Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Środowiska i Spraw Wewnętrznych. W działaniach będą również uczestniczyli wszyscy członkowie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej. Polska Agencja Kosmiczna ma być odpowiedzialna za opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego, który ma zostać przygotowany w 2017 roku.

Ministerstwo Rozwoju podkreśla również, że we wdrażaniu strategii przewidziano także zaangażowanie Agencji Rozwoju Przemysłu, a ważną rolę na etapie przygotowania jej założeń i konsultacji odegrał Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. 

W sprawie programu krajowego Minister Emilewicz powiedziała: "Aby strategia mogła się zrealizować i abyśmy mogli dojść do ambitnego celu jakim jest trzyprocentowy udział  w obrotach europejskiego sektora kosmicznego ona nie może opierać się wyłącznie na programach Europejskiej Agencji Kosmicznej czy Horyzontu 2020, musi mieć  także mocną nogę krajową" - i dodała: "to jest praca na ten rok"

Ministerstwo Rozwoju/AH

 

 

 

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama